Documente necesare pentru obtinerea ajutorului in agricultura ecologica

0
33
Documente necesare pentru obtinerea ajutorului in agricultura ecologica
Documente necesare pentru obtinerea ajutorului in agricultura ecologica

Ajutorul se acorda pentru exploatatiile din productia vegetalasi animaliera care sunt inregistrate in perioada de conversie (de trecere de la agricultura conventionala la agricultura ecologica).

Pentru a obtine sprijinul financiar, beneficiarii trebuie sa completeze si sa depuna cererea de solicitare a ajutorului specific la Centrul judetean APIA pe raza careia se afla exploatatia, insotita de urmatoarele documente: copie de pe buletinul/cartea de identitate a titularului, a administratorului sau a imputernicitului; copie de pe certificatul de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului/certificatul de inregistrare fiscala, dupa caz; copie de pe documentele care fac dovada folosintei terenului; copie de pe fisa de inregistrare in agricultura ecologica a beneficiarului, pentru anul in care solicita ajutorul specific, aprobata de MADR; copie de pe contractul incheiat intre beneficiar si un organism de inspectie si certificare, organism acreditat pe teritoriul UE, aprobat de MADR; copie de pe documentul justificativ, care poate fi denumit si certificat de conformitate/master certificat/certificat de confirmare a conversiei, in care sa se mentioneze statutul exploatatiei in conversie anul 1, anul 2, anul 3, cultura, suprafata, numarul de animale, numarul de familii de albine.

Solicitantul trebuie sa prezinte o notificare emisa de catre organismul de inspectie si certificare, care sa ateste ca nu a intervenit nici o cauza de incetare ori de desfiintare a contractului incheiat intre beneficiar si organismul de inspectie si certificare, ca beneficiarul se afla integrat in sistemul de control al organismului respectiv. De asemenea, beneficiarul va prezenta si: un angajament prin care se obliga sa se mentina in sistemul de agricultura ecologica pe o perioada de 5 ani de la data solicitarii sprijinului specific si sa aplice in exploatatiile sale regulile si principiile agriculturii ecologice stabilite in Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului; adeverinta emisa, prin proceduri SNIIA, de catre medicul veterinar de libera practica imputernicit, care atesta ca animalele din exploatatie sunt cuprinse in Programul actiunilor de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, de identificare si inregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor si caprinelor, iar actiunile prevazute sunt efectuate la zi. Beneficiarii care solicita ajutor specific pentru pasuni permanente (pasuni si fanete) si nu detin animale crescute in sistem ecologic trebuie sa depuna copii de pe facturile fiscale, din care sa rezulte ca livreaza furajele in conversie, recoltate de pe pasune, unui crescator de animale inregistrat in sistemul de agricultura ecologica, sau o copie de pe contractul incheiat cu un crescator de animale inregistrat in sistemul de agricultura ecologica pentru utilizarea pasunii respective. Precizam, in incheiere, ca solicitantii vor putea depune, in perioada 1 septembrie – 15 octombrie, o singura cerere de solicitare a ajutorului specific, fie pentru o exploatatie din productia vegetala, fie numai pentru una din speciile din productia animaliera sau numai pentru o exploatatie din apicultura.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here