Cheltuielile eligibile pentru proiectele finantate in cadrul Programului Operational Sectorial „Mediu” 2007 – 2013

  0
  699
  Sabin Cuta? -
  Sabin Cutaş - "CE trebuie să urmărească includerea standardelor de mediu şi a principiilor comerțului echitabil pe agenda OMC"
   Cheltuielile eligibile pentru proiectele finantate in cadrul Programului Operational Sectorial

  Lista cheltuielilor eligibile pentru proiectele finantate in cadrul Programului Operational Sectorial „Mediu” (POS Mediu) 2007 – 2013 au fost aprobate prin Ordinul comun al Ministerului Mediului si Dezvoltarii Durabile si al Ministerului Finantelor nr. 1.415/3.399/2008, ulterior completat prin Ordinul comun al Ministerului Mediului si Dezvoltarii Durabile si al Ministerului Finantelor Publice nr. 1182/2643/2009.

  Reglementarea listei cheltuielilor eligibile pentru proiecte finantate in cadrul POS Mediu prin ordinul comun ministerial a avut drept cadru legislativ national Hotararea de Guvern nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale, cu modificarile si completarile ulterioare.

  Categoriile de cheltuieli eligibile stabilite prin ordinul comun al ministerelor de resort au in vedere cheltuielile efectuate din asistenta comunitara, precum si din cofinantarea nationala pentru operatiunile derulate prin POS Mediu in cadrul urmatoarelor axe prioritare:

  a) axa prioritara 1 „Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata”;

  b) axa prioritara 2 „Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deseurilor si reabilitarea siturilor contaminate istoric”;

  c) axa prioritara 3 „Reducerea poluarii si diminuarea efectelor schimbarilor climatice prin restructurarea si reabilitarea sistemelor de incalzire urbana pentru atingerea tintelor de eficienta energetica in localitatile cele mai afectate de poluare”;

  d) axa prioritara 4 „Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protectia naturii”;

  e) axa prioritara 5 „Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale in zonele cele mai expuse la risc”;

  f) axa prioritara 6 „Asistenta tehnica”.

  Pentru a fi eligibile in vederea finantarii prin POS Mediu, toate cheltuielile trebuie sa faca parte din categoriile de cheltuieli prevazute in Ordinul nr. 1.415/3.399/2008, sa respecte prevederile Hotararii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale, sa corespunda obiectivelor POS Mediu si sa fie coerente cu obiectivele si rezultatele operatiunilor propuse.

  Ca reguli generale, contributia in natura, amortizarea, cheltuielile cu imobilele deja construite si cheltuielile pentru locuinte nu sunt cheltuieli eligibile pentru POS „Mediu”. Obtinerea terenului pentru realizarea proiectului, de asemenea, nu este o cheltuiala eligibila pentru axele prioritare 1, 2, 3 si 6 ale POS „Mediu”.

  Prezentam in cele ce urmeaza categoriile de cheltuieli eligibile general valabile pentru proiectele derulate prin POS Mediu:

  §  cheltuieli pentru amenajarea terenului: cheltuieli efectuate la inceputul lucrarilor pentru pregatirea amplasamentului si care constau in demolari, demontari, dezafectari, defrisari, evacuari de materiale rezultate, devieri de retele de utilitati din amplasament, sistematizari pe verticala, drenaje, epuismente (exclusiv cele aferente realizarii lucrarilor pentru investitia de baza), devieri de cursuri de apa, precum si alte cheltuieli de aceeasi natura;

  §  cheltuieli pentru amenajarea terenului pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala: cheltuieli efectuate pentru lucrari si actiuni de protectia mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural dupa terminarea lucrarilor, precum plantare de copaci, reamenajarea spatiilor verzi si reintroducerea in circuitul agricol a suprafetelor scoase temporar din uz;

  §  cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului: cheltuieli aferente asigurarii cu utilitatile necesare functionarii obiectivului de investitie, precum: alimentarea cu apa, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrica, telecomunicatii, drumuri de acces, care se executa pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic ca apartinand obiectivului de investitie, precum si cheltuielile aferente racordarii la retelele de utilitati.

  §  cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica:

  a) cheltuieli pentru studii de teren care cuprind cheltuieli pentru studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrametrice, topografice si de stabilitate a terenurilor pe care se amplaseaza obiectivul de investitie;

  b) cheltuieli pentru obtinere de avize, acorduri si autorizatii:

  (i) obtinerea/prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism;

  (ii) obtinerea/prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare;

  (iii) obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si bransamente la retele publice de apa, canalizare, gaze, termoficare, energie electrica, telefonie sau alte cheltuieli de aceeasi natura;

  (iv) obtinerea certificatului de nomenclatura stradala si adresa;

  (v) intocmirea documentatiei, obtinerea numarului cadastral provizoriu si inregistrarea terenului in cartea funciara;

  (vi) obtinerea acordului de mediu;

  (vii) obtinerea avizului P.S.I.;

  (viii) alte avize, acorduri si autorizatii, stabilite in conditiile legii si care au legatura cu obiectivul de investitii sau cu lucrarile de interventii;

  c) cheltuieli pentru proiectare si inginerie:

  (i) cheltuieli pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare (studiu de prefezabilitate, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de executie);

  (ii) cheltuieli pentru plata verificarii tehnice a proiectarii;

  (iii) cheltuieli pentru elaborarea documentatiilor necesare obtinerii acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitie (documentatii ce stau la baza emiterii avizelor si acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentatii urbanistice, studii de impact, studii/expertize de amplasament, studii de trafic, precum si alte cheltuieli de aceeasi natura);

  (iv) cheltuieli pentru expertizarea tehnica (pentru lucrari de interventii la constructii existente sau pentru continuarea lucrarilor la obiective incepute si neterminate);

  d) cheltuieli pentru organizarea procedurilor de achizitie, care cuprind cheltuieli aferente organizarii si derularii procedurilor de achizitii publice, precum: cheltuieli aferente intocmirii documentatiei de atribuire, anunturi de intentie, de participare si de atribuire a contractelor, corespondenta prin posta, in legatura cu procedurile de achizitie publica;

  e) cheltuieli pentru consultanta:

  (i) cheltuieli pentru plata serviciilor de consultanta la elaborarea studiilor de piata, de evaluare sau alte cheltuieli de aceeasi natura;

  (ii) cheltuieli pentru plata serviciilor de consultanta in domeniul managementului executiei investitiei sau administrarea contractelor de executie;

  f) cheltuieli pentru asistenta tehnica:

  (i) cheltuieli pentru asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor (in cazul in care aceasta nu intra in tarifarea proiectantului);

  (ii) cheltuieli pentru plata dirigintilor de santier, desemnati de autoritatea contractanta, autorizati conform prevederilor legale pentru verificarea executiei lucrarilor de constructii si instalatii:

  §  Cheltuieli pentru investitia de baza:

  a) cheltuieli pentru constructii si instalatii, care cuprind cheltuieli aferente executiei tuturor obiectelor cuprinse in obiectivul de investitie: cladiri, constructii speciale, instalatii aferente constructiilor, precum instalatii electrice, sanitare, instalatii interioare de alimentare cu gaze naturale, instalatii de incalzire, ventilare, climatizare, P.S.I., telecomunicatii si alte tipuri de instalatii impuse de destinatia obiectivului. Cheltuielile se desfasoara pe obiecte de constructie, iar delimitarea obiectelor se face de catre proiectant. Cheltuielile aferente fiecarui obiect de constructie sunt estimate prin devizul pe obiect;

  b) cheltuieli pentru montajul utilajelor tehnologice, care cuprind cheltuieli pentru montajul utilajelor tehnologice si utilajelor incluse in instalatiile functionale, inclusiv retelele aferente necesare functionarii acestora. Cheltuielile se desfasoara pe obiecte de constructie;

  c) cheltuieli pentru utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj, care cuprind cheltuieli pentru achizitionarea utilajelor si echipamentelor tehnologice, precum si a celor incluse in instalatiile functionale. Cheltuielile se desfasoara pe obiecte de constructie;

  d) cheltuieli pentru utilaje fara montaj si echipamente de transport, care cuprind cheltuieli pentru achizitionarea utilajelor si echipamentelor care nu necesita montaj, precum si a echipamentelor de transport tehnologic. Cheltuielile se desfasoara pe obiecte de constructie;

  e) cheltuieli pentru dotari, care cuprind cheltuieli pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intra in componenta mijloacelor fixe, sau obiecte de inventar, precum: mobilier, dotari P.S.I., dotari privind protectia muncii. Cheltuielile se desfasoara pe obiecte de constructie;

  f) cheltuieli pentru active necorporale, care cuprind cheltuieli cu achizitionarea activelor necorporale: drepturi referitoare la brevete, licente.

  §  cheltuieli pentru organizare de santier care cuprind cheltuieli necesare contractantului in vederea crearii conditiilor de desfasurare a activitatii de constructii-montaj:

  a) cheltuieli pentru lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier:

  (i) cheltuieli aferente construirii provizorii sau amenajarilor la constructii existente pentru vestiare pentru muncitori, grupuri sanitare, rampe de spalare auto, depozite pentru materiale, fundatii pentru macarale, retele electrice de iluminat si forta, cai de acces – auto si cai ferate -, bransamente/racorduri la utilitati, imprejmuiri, panouri de prezentare, pichete de incendiu si altele asemenea;

  (ii) cheltuieli de desfiintare de santier;

  b) cheltuieli conexe organizarii de santier, care cuprind cheltuieli pentru obtinerea autorizatiei de construire/desfiintare, aferente lucrarilor de organizare de santier, taxe de amplasament, inchirieri de semne de circulatie, intreruperea temporara a retelelor de transport sau distributie de apa, canalizare, agent termic, energie electrica, gaze naturale, a circulatiei rutiere, cai ferate, navale sau aeriene, contractele de asistenta cu politia rutiera, contractele temporare cu furnizorii de utilitati, cu unitati de salubrizare, taxe depozit ecologic, taxe locale, chirii pentru ocuparea temporara a domeniului public, costul energiei electrice si al apei consumate in incinta organizarii de santier pe durata de executie a lucrarilor, costul transportului muncitorilor nelocalnici si/sau cazarea acestora, paza santierului, asigurarea pompierului autorizat sau alte cheltuieli de aceeasi natura.

  §  cheltuieli pentru cote legale:

  a) cota aferenta Inspectoratului de Stat in Constructii pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii;

  b) cota pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii;

  c) cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor;

  d) alte cheltuieli de aceeasi natura, stabilite in conditiile legii.

  §  cheltuielile diverse si neprevazute se considera eligibile, in functie de natura si complexitatea lucrarilor, ca procent din valoarea totala a cheltuielilor eligibile realizate pentru una sau mai multe dintre urmatoarele categorii de cheltuieli: amenajarea terenului, amenajare pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala, asigurarea utilitatilor necesare obiectivului, proiectare si asistenta tehnica, investitia de baza. Limitele valorice ale acestor cheltuieli sunt:

  a) in procent de maximum 10%, in cazul obiectivelor de investitii noi, precum si al reparatiilor capitale, extinderilor, transformarilor, modificarilor, modernizarilor, reabilitarii la constructii si instalatii existente;

  b) in procent de maximum 20%, in cazul lucrarilor de interventii de natura consolidarilor la constructii existente si instalatiile aferente, precum si in cazul lucrarilor pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si/sau calamitati naturale.

  Din procentul stabilit se acopera, dupa caz, cheltuielile rezultate in urma modificarilor de solutii tehnice, cantitati suplimentare de lucrari, utilaje sau dotari ce se impun pe parcursul derularii investitiei in cadrul proiectului, precum si cheltuielile de conservare pe parcursul intreruperii executiei din cauze independente de autoritatea contractanta.

  §  cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar:

  a) cheltuieli pentru pregatirea personalului de exploatare, care cuprind cheltuieli necesare instruirii/scolarizarii personalului in vederea utilizarii corecte si eficiente a utilajelor si tehnologiilor;

  b) cheltuieli pentru probe tehnologice si teste care cuprind cheltuieli aferente executiei probelor/incercarilor, prevazute in proiect, rodajelor, expertizelor la receptie, omologarilor, precum si alte cheltuieli de aceeasi natura.

  §  cheltuieli pentru pregatirea documentelor oficiale si a altor documente-suport, care trebuie, in mod obligatoriu, sa insoteasca cererea de finantare a proiectului.

  §  cheltuieli pentru informare si publicitate:

  (i) cheltuieli pentru informarea si publicitatea aferente proiectului;

  (ii) cheltuieli pentru campaniile de constientizare a publicului.

  §  cheltuieli aferente achizitiei serviciilor de audit independent pentru proiect.

  §  cheltuieli aferente procurarii de bunuri necesare functionarii unitatilor de implementare a proiectului de la nivelul beneficiarului, in limita echivalentului in lei a maximum 10.000 euro, in functie de complexitatea proiectului, cu respectarea prevederilor art. 3 din ordin.

  Lista bunurilor necesare unitatilor de implementare a proiectului de la nivelul beneficiarului se va anexa la contractul de finantare.

  §  Cheltuieli cu leasingul, daca sunt indeplinite prevederile art. 2 si 11 din Hotararea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale;

  Pentru fiecare dintre cele 6 Axe proritare ale POS Mediu exista conditii speciale de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor derulate, ce privesc categoriile de cheltuieli eligibile enumerate mai sus, conditii ce sunt impuse in functie de specificul activitatilor derulate. Conditiile specifice privind categoriile de cheltuieli eligibile pentru operatiunile derulate in cadrul fiecarei Axe prioritare a POS Mediu sunt prevazute in anexele la Ordinul comun al Ministerului Mediului si Dezvoltarii Durabile si al Ministerului Finantelor nr. 1.415/3.399/2008.

  Avocat colaborator

  BOSTINA & Asociatii SPRL

  Alexandru Sandu

  Avocat partener

  Coordonator al Departamentului de Autoritati Publice, Utilitati si Mediu

  BOSTINA & Asociatii SPRL

  Catalin Giscan

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
  Introduceți aici numele dvs.