Eligibilitatea solicitantilor proiectelor propuse spre finantare in cadrul Axei prioritare 1 din POS Mediu

  0
  335

  ” Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata”

  In prezent, Programul Operational Sectorial (POS) de Mediu 2007-2013 reprezinta documentul strategic de programare a Fondurilor Structurale si de Coeziune si constituie unul dintre cele mai importante programe operationale din punct de vedere al alocarii financiare si cea mai importanta sursa de finantare pentru sectorul de mediu. Programul are drept obiectiv general imbunatatirea standardelor de viata ale populatiei si a standardelor de mediu.

  Axa prioritara 1 – „Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata”

  Aceasta axa prioritara are in vedere un sector caracterizat printr-o nevoie investitionala acuta, avand in vedere slaba dezvoltare a sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare, dar si accesul redus al comunitatilor din Romania la infrastructura de apa si apa uzata, calitatea necorespunzatoare a apei potabile si lipsa, in anumite zone, a facilitatilor de canalizare si epurare a apelor uzate.

  Scopul principal al acestei axe prioritare este reprezentat, astfel cum reiese si din Ghidul Solicitantului elaborat la nivelul Autoritatii de Management, de imbunatatirea serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare. Acest scop apare promovat prin urmatoarele obiective principale: asigurarea serviciilor apa si canalizare la tarife accesibile; asigurarea calitatii corespunzatoare a apei potabile in toate aglomerarile umane; imbunatatirea calitatii cursurilor de apa; imbunatatirea gradului de gospodarire a namolurilor provenite management al apei. Realizarea acestor obiective se doreste a fi obtinuta prin intermediul unui proces de regionalizare care presupune implementarea unui cadru institutional unitar  in cadrul zonei de proiect pentru care se solicita finantarea.

  Potrivit documentelor de referinta in domeniu, principalii posibili beneficiari ai operatiunilor de finantare necesare pentru realizarea obiectivelor stabilite in cadrul Axei prioritare 1 a POS Mediu sunt: Autoritatile Locale, respectiv Consiliile Locale si Consiliile Judetene, prin intermediul Operatorilor Regionali.

  Pentru accesarea fondurilor europene puse la dispozitie prin intermediul POS Mediu este necesara respectarea conditiilor instituite de legislatia in vigoare reprezentata in principal de Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, Legea nr. 241/2006 a serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare si Legea 215/2001 a administratiei publice locale, HG nr. 855 pentru aprobarea  actului constitutiv-cadru si a statutului-cadru ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara de utilitati publice pentru serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, HG nr. 717/2008 pentru aprobarea Procedurii-cadru privind organizarea, derularea si atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilitati publice, a criteriilor de selectie-cadru a ofertelor pentru serviciile comunitare de utilitati publice si a Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilitati publice, precum si a conditiilor impuse de autoritatile de reglementare prin documentele publicate in sprijinul solicitantilor unor astfel de fonduri.

  O prima conditie se refera la obligatia acestuia de a se incadra in categoria de beneficiari  stabilita pentru proiectele care pot fi propuse pentru finantare in cadrul acestei axe prioritare a POS Mediu, respectiv autoritatile locale-Consiliile Locale si Consiliile Judetene – prin Operatorii Regionali.

  O alta conditie impune crearea unor elemente institutionale cheie care sa fie conforme cu dispozitiile actelor normative in vigoare. Aceste elemente institutionale sunt: Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de utilitati publice pentru serviciul de alimentare cu apa si de canalizare (ADI), Operatorul Regional (OR) si Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor.

  Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de utilitati publice pentru serviciul de alimentare cu apa si de canalizare(ADI), potrivit Legii nr. 51/2006, are ca obiectiv infiintarea, organizarea, reglementarea, finantarea, exploatarea, monitorizarea si gestionarea in comun a serviciilor de utilitati publice pe raza de competenta a unitatilor administrativ-teritoriale membre, precum si realizarea in comun a unor proiecte de investitii publice de interes zonal sau regional destinate infiintarii, modernizarii si/sau dezvoltarii, dupa caz, a sistemelor de utilitati publice aferente acestor servicii. Asociatiile de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de alimentare cu apa si de canalizare sunt infiintate prin asocierea unitatilor administrativ-teritoriale interesate si se constituie, functioneaza si dobandesc personalitate juridica potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005. Modul de organizare si functionare al acestora este stabilit prin actul constitutiv si statutul asociatiei, pe baza actului constitutiv-cadru si a statutului-cadru stabilite prin prevederile HG nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru si  statutului-cadru ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile comunitare de utilitati publice.

  Operatorul Regional (OR), reprezinta potrivit dispozitiilor Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, societatea comerciala cu capital social integral al unitatilor administrativ-teritoriale membre ale unei ADI cu obiect de activitate serviciile de apa si canalizare. Operatorul Regional asigura atat gestiunea propriu-zisa a serviciului de apa de pe raza de competenta a unitatilor administrativ-teritoriale asociate, inclusiv administrarea, functionarea si exploatarea sistemelor publice aferente acestora, cat si implementarea programelor de investitii publice de interes zonal sau regional realizate in comun in cadrul asociatiei, destinate infiintarii, modernizarii si/sau, dupa caz, dezvoltarii infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestor servicii/activitati. Acesta va trebui sa fie infiintat in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, in baza hotararilor adoptate de autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale asociate, inclusiv prin modificarea actelor constitutive ale operatorilor existenti, subordonati autoritatilor administratiei publice locale. Potrivit actelor normative in vigoare Operatorul Regional este asimilat organismelor prestatoare de servicii publice prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinantarii si a cofinantarii alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul national de dezvoltare in bugetul institutiilor implicate in gestionarea instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 249/2007.

  Relatiile dintre Operatorul Regional si Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara trebuie sa se desfasoare cu respectarea cumulativa a regulilor „in house” stabilite la nivel european si reglementate la nivel national prin dispozitiile Legii privind serviciile comunitare de utilitati publice, astfel:

  a)       prin intermediul Asociatiei, unitatile administrativ-teritoriale membre ale ADI vor exercita, asupra Operatorului regional, un control similar celui pe care il exercita asupra structurilor proprii si o influenta decisiva asupra tuturor deciziilor strategice si/sau semnificative ale operatorului regional in aria proiectului;

  b)       Operatorul Regional isi desfasoara activitatile din sfera furnizarii/prestarii serviciilor de alimentare cu apa si canalizare, exclusiv pentru autoritatile publice asociate in ADI;

  c)      Operatorul Regional trebuie sa fie detinut in totalitate de catre unitatile administrativ-teritoriale membre ale ADI, participarea capitalului privat la capitalul social al operatorului fiind exclusa, atat la infiintare cat si pe toata durata existentei contractului de delegare.

  Delegarea gestiunii serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare, respectiv operarea, administrarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare este o alta conditie care se impune solicitantilor in cadrul proiectelor propuse pentru finantare prin POS Mediu. Aceasta se va realiza prin intermediul unui Contract de Delegare a Gestiunii Serviciilor, respectiv un contract incheiat in forma scrisa, prin care Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara, in numele si pe seama unitatilor administrativ-teritoriale membre, in calitate de delegatar, atribuie, pe o perioada determinata, unui operator licentiat, in calitate de delegat, care actioneaza pe riscul si raspunderea sa, dreptul si obligatia de a furniza/presta un serviciu de alimentare cu apa si de canalizare sau, dupa caz, activitati din componenta acelui serviciu, inclusiv dreptul si obligatia de a administra si de a exploata infrastructura tehnico-edilitara aferenta serviciului/activitatilor furnizate/prestate, in schimbul unei redevente, dupa caz. Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare trebuie sa fie intocmit in conformitate cu prevederile documentului-cadru in vigoare, respectiv a contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilitati publice aprobat prin prevederile HG nr. 717/2008 si cu respectarea regulilor instituite prin Procedura-cadru privind organizarea, derularea si atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilitati publice, a criteriilor de selectie-cadru a ofertelor pentru serviciile comunitare de utilitati publice si a celor stabilite prin Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice. Potrivit actelor normative in vigoare, Contractul de Delegare a Gestiunii se aproba prin hotararea de atribuire, adoptata de consiliile locale, consiliile judetene, Consiliul General al Municipiului Bucuresti sau de Asociatia de Dezvoltare Comunitara, dupa caz, si poate fi materializat printr-un contract de concesiune sau printr-un contract de parteneriat public-privat.

  Infiintarea cadrului institutional aferent procesului de regionalizare trebuie dovedita prin intermediul documentelor de constituire a fiecaruia dintre elemente cheie ale cadrului institutional.

  Astfel, dovada infiintarii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara se va realiza prin hotarari ale Consiliilor Locale si ale Consiliilor Judetene privind constituirea ADI, Statutul ADI, Actul Constitutiv al ADI, Certificatul de inregistrare la Registrul Asociatiilor si Fundatiilor, documente anexate. Infiintarea Operatorului Regional se va realiza prin hotarari ale Consiliilor Locale si Consiliilor Judetene privind constituirea Operatorului Regional, Actul Constitutiv, Certificatul de inmatriculare la Oficiul Registrului Comertului si Planul de actiune care vizeaza preluarea serviciilor de catre OR, cu includerea angajamentului ADI de stabilire a unei politici de tarife comune, pe termen lung. Solicitantii trebuie, de asemenea, sa faca dovada incheierii Contractului Unic de Delegare a Gestiunii Serviciilor,  care va trebui sa fie insotit de  anexele si hotararile  privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare.

  O ultima conditie pe care trebuie sa o indeplineasca solicitantii finantarilor care pot fi accesate prin intermediul  POS Mediu are in vedere existenta unor  dovezi din care sa rezulte asigurarea surselor si mecanismului de cofinantare a  proiectului. In acest sens trebuie sa fie puse la dispozitie de catre solicitanti documente precum: hotarari ale Consiliilor Locale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara din care sa reiasa mecanismul de cofinantare aferent bugetelor locale, adoptate cu respectarea prevederilor legale in vigoare; dovezi din partea Operatorului Regional privind stabilirea mecanismului si sursei de cofinantare a proiectului pentru care se solicita accesarea de fonduri; scrisori de intentie de la banci comerciale, banci de investitii, privind interesul acestora de a cofinanta proiectul; declaratia de angajament a solicitantului si declaratia de eligibilitate a acestuia.

  Senior Associate

  Catalin Giscan

  Junior Associate

  Cleopatra Dutu


  Sursa: Infomediu Europa

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
  Introduceți aici numele dvs.