Proiectele de mediu vor trece sub coordonarea Ministerului Fondurilor Europene

Proiectele de mediu vor trece sub coordonarea Ministerului Fondurilor Europene
Proiectele de mediu vor trece sub coordonarea Ministerului Fondurilor Europene

POS Mediu are un grad de supraangajare de aproximativ 120%

Investitiile de mediu au fost incluse, pentru perioda 2014-2020, in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare, conform Acordului de Parteneriat aflat inca in faza de negociere, dupa cum ne-a spus Ciprian Ghioc, director general in cadrul Ministerul Mediului si Padurilor – Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial Mediu (POS Mediu). Domnia sa ne-a precizat ca programul va fi gestionat de Ministerul Fondurilor Europene, in calitate de Autoritate de Management, acesta fiind in pregatire si neaprobat.

Alocarea bugetara provizorie aferenta sectorului de mediu este de aproximativ 3 miliarde euro din surse nerambursabile, pentru noul buget european.

In vederea cresterii gradului de absorbtie, Autoritatea de Management pentru POS Mediu si-a propus realizarea mai multor masuri, printre acre se numara mentinerea ritmului alert in procesarea cererilor de rambursare si a platilor catre beneficiari. In acest sens, domnul Ghioc ne-a declarat: „Trebuie punctat faptul ca AM POS Mediu si-a modificat si reauditat, in cursul anului 2013, procedurile interne de lucru, astfel incat procesarea cererilor de rambursare, ce include deplasari la beneficiari pentru verificarea lucrarilor din punct de vedere tehnic si financiar se face, in prezent, in maxim zece zile, comparativ cu 55 de zile – termenul reglementat anterior”.

Alte masuri avute in vedere sunt continuarea asigurarii fluxului financiar necesar platilor catre beneficiari; sprijinul continuu dat beneficiarilor si mobilizarea antreprenorilor si a consultantilor prin implicarea activa a tuturor factorilor decidenti, participarea la sedintele lunare de progres ale beneficiarilor si/sau organizarea de intalniri de lucru pe teme specifice, atat la sediul AM sau al beneficiarilor, cat si pe santiere, pentru monitorizarea progresului proiectelor si discutarea situatiilor aparute in implementare; monitorizarea continua a proiectelor, cu o atentie deosebita asupra acelor contracte cu risc de nefinalizare si a celor aflate in impas din diferite motive;

monitorizarea permanenta a previziunilor privind Cererile de Rambursare/Cererile de Plata si urmarirea respectarii acestora de catre beneficiari.

Totodata, se urmareste analiza proiectelor care au inceput cu fonduri de la bugetul de stat pe alte programe de finantare nationala, aflate inca in implementare si pentru care, din cauza constrangerilor bugetare, nu mai sunt asigurate platile necesare finalizarii lucrarilor, astfel incat, daca sunt intrunite conditiile de eligibilitate specifice POS Mediu, sa poata fi evaluate si aprobate cu finantare nerambursabila. „Avantajul acestei abordari este ca fondurile platite deja pe aceste proiecte de catre statul roman pot fi solicitate spre rambursare Comisiei Europene imediat ce proiectul este aprobat. Estimam un volum financiar pentru aceste proiecte pe care AM POS Mediu le denumeste «proiecte alternative» de aproximativ 500 milioane euro”, dupa cum ne-a spus Ciprian Ghioc.

Avand in vedere faptul ca o serie de proiecte au un risc crescut de nefinalizare in perioada de eligibilitate, respectiv pana la finalul anului 2015, exista o initiativa legislativa pentru modificarea cadrului de reglementare national in ceea ce priveste posibilitatea de supraangajare a fondurilor, astfel incat sa se permita o contractare suplimentara. Supraangajarea pe care POS Mediu o are in prezent de aproximativ 120% din fondurile disponibile nu este suficienta pentru a maximiza utilizarea celor 4.412.470.138 euro din fonduri nerambursabile, potrivit sursei citate, care a mentionat: „Preocuparea AM POS MEDIU este ca la sfarsitul anului 2015 Romania sa beneficieze de investitii in sectorul de mediu utilizand alocarea integrala mentionata mai sus”.

* Din cele 90 de proiecte majore aprobate pentru Romania, 69 sunt aferente POS Mediu

Prin POS Mediu sunt finantate proiecte in urmatoarele domenii: extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata; dezvoltarea sistemelor integrate de management al deseurilor si extinderea acesteia; reabilitarea zonelor poluate istoric; reducerea poluarii si diminuarea efectelor schimbarilor climatice prin modernizarea si reabilitarea sistemelor de incalzire urbana; implementarea sistemelor adecvate de management in ariile nationale protejate; protectia impotriva inundatiilor si reducerea eroziunii costiere.

„Ca analiza comparativa, Romania are aprobate de catre Comisia Europeana un numar total de 90 proiecte majore, dintre care 69 sunt aferente POS Mediu (76,6% din numarul total de proiecte majore), dintre care cele mai importante vizeaza infrastructura de alimentare cu apa, tratarea apelor uzate, managementul deseurilor, sisteme urbane de incalzire, protectia impotriva inundatiilor si eroziunea costiera”. Conform Regulamentului CE 1083/2006, terminologia de „proiect major” se foloseste daca valoarea acestuia este mai mare de 50 milioane euro, decizia de aprobare fiind luata la nivelul Comisiei Europene.

* Corectiile aplicate pentru neregulile descoperite – intre 2% si 100% din valoarea contractului
In contractarea proiectelor se interpun mai multe obstacole: puncte de vedere uneori divergente ale autoritatilor cu atributii in domeniul achizitii; dificultati in adaptarea la documentatiile standardizate; necunoasterea legislatiei achizitiilor publice/lipsa de actiune a beneficiarilor; obtinerea cu intarziere a autorizatiilor de constructie, a garantiilor si asigurarilor solicitate prin conditiile contractuale si/sau ritmul lent de derulare a lucrarilor; nerespectarea graficelor de executie aferente contractelor de lucrari; grad redus de mobilizare pe santiere.

De asemenea, printre altele, a fost identificat un management financiar defectuos al proiectelor; deficiente privind capacitatea institutionala a beneficiarilor; probleme financiare aparute la contractori; modificarea amplasamentelor aferente obiectivelor de investitii din cadrul proiectelor; necorelarea in executarea lucrarilor finantate prin diferite programe de investitii; intarzierea in obtinerea avizelor si a autorizatiilor de construire, a garantiilor si asigurarilor solicitate prin conditiile contractuale; nerespectarea de catre antreprenori a graficului de executie a contractelor; neasigurarea contributiei de la bugetele locale aferente obligatiilor din contractul de finantare; neintelegeri aparute intre asociatii consortiilor; corectii financiare adresate beneficiarilor ca urmare a nerespectarii legislatiei comunitare si nationale.
In derularea POS Mediu, au fost descoperite in primul rand nereguli din punct de vedere administrativ (reducerea nejustificata a termenelor ca urmare a publicarii unui anunt de intentie; alegerea unei proceduri accelerate de atribuire a contractului; publicarea unor criterii de calificare si selectie discriminatorii, insuficient detaliate sau incomplete; utilizarea criteriului de atribuire „oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic” cu includerea unor factori de evaluare nerelevanti si/sau necuantificabili; excluderea automata a ofertantului cu pretul cel mai scazut pentru a compensa/ justifica eventualele probleme care pot aparea in derularea ulterioara a contractului, fapt care denota ca proiectul a fost conceput si pregatit insuficient sau prost; modificarea anuntului de participare prin clarificari si nu prin publicarea unei erate; respingerea solicitarii de modificare a datei-limita de depunere a ofertelor, ceruta de ofertanti; solicitarea de clarificari in timpul procesului de evaluare a candidaturilor/ofertelor in mod discriminatoriu; lipsa informatiilor obligatorii a fi cuprinse la nivelul comunicarilor privind rezultatul procedurii de atribuire, situatie care duce la depunerea de contestatii; neacordarea unui interval rezonabil de timp pentru activitatea de evaluare a ofertelor/negocierea modificarilor contractuale; incheierea de acte aditionale care modifica semnificativ contractul, afectand conditiile initiale de atribuire).

Pentru neregulile constatate se aplica reduceri procentuale din valoarea contractului, in functie de gravitate, care variaza intre 2% si 100%, dupa cum ne-a spus Ciprian Ghioc.

Alte nereguli constatate sunt cele aferente contractelor care necesita publicarea in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (obligatorie peste anumite valori, respectiv 130.000 euro la servicii si 5.000.000 euro la lucrari). Printre acestea se regasesc: nerespectarea procedurilor de publicitate; atribuirea de contracte de achizitie pentru lucrari, servicii sau bunuri suplimentare atribuite fara aplicarea unei proceduri competitive, fara respectarea conditiilor prevazute de legislatia nationala si comunitara; achizitia unor lucrari sau servicii suplimentare/aditionale; nedeclararea tuturor criteriilor de calificare si selectie si a factorilor de evaluare in documentatia de atribuire sau in anuntul de participare; aplicarea de criterii de atribuire nelegale; stabilirea in documentatia de atribuire sau in anuntul de participare a unor criterii de calificare si selectie sau a unor factori de evaluare nelegali; definirea insuficienta sau discriminatorie a obiectului contractului; reducerea obiectului contractului fara reducerea proportionala a valorii contractului; reducerea obiectului contractului cu reducerea proportionala a valorii contractului; aplicarea necorespunzatoare a unor elemente auxiliare procedurii de atribuire.
De asemenea, nereguli au fost savarsite si pentru contracte care nu necesita publicarea in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene: nerespectarea cerintelor privind asigurarea unui grad adecvat de publicitate si transparenta; contracte de achizitii pentru bunuri, lucrari sau servicii suplimentare atribuite fara competitie adecvata, in absenta unei urgente imperative rezultate din evenimente imprevizibile sau in absenta unor circumstante neprevazute; aplicarea unor criterii de calificare si selectie si/sau a unor criterii de atribuire nelegale; incalcarea principiului tratamentului egal.

* Peste 8 miliarde lei – suma platilor catre beneficiari

Referitor la numarul proiectelor depuse, reprezentantul ministerului de resort ne-a precizat: „In cazul POS Mediu, pentru Axele Prioritare 1 (sisteme de apa si apa uzata), 2 (managementul deseurilor si siturilor poluate istoric), 3 (termoficare) si 5 (prevenirea inundatiilor si eroziunii costiere) exista portofolii de proiecte in care sunt incluse aplicatiile propuse spre finantare din fonduri europene. Pe masura ce acestea sunt complete, iar cadrul institutional este constituit, acestea sunt aprobate fie de Comisia Europeana, daca valoarea lor depaseste 50 de milioane de euro, fie de Autoritatea de Management POS Mediu. Singura Axa Prioritara pentru care s-au organizat sesiuni de depunere de proiecte a fost Axa 4 privind managementul ariilor naturale protejate.

Axa Prioritara 6 este dedicata asistentei tehnice pentru AM si OI POS Mediu si promovarii Programului”.

Astfel, au fost depuse 46 de proiecte pe Axa 1, cu o valoare totala de 23,6 miliarde lei, 40 pe Axa 2 (7, miliarde lei), 7 pe Axa 3, in valoare de 1,89 miliarde lei, 395 pe Axa 4 (din care 172 au fost respinse), cu o valoare totala de 2,49 miliarde lei, 37 pe Axa 5 (2,46 miliarde lei) si 146 pe Axa 6, totalizand 644 milioane de lei.

Valoarea totala a platilor catre beneficiari se ridica, in prezent, la peste 8 miliarde lei.

Ciprian Ghioc ne-a mai spus: „Sumele totale rambursate de catre Comisia Europeana in luna mai 2012 erau in cuantum de 197.172.519,16 euro, rata de absorbtie fiind putin peste 4%. Programul POS Mediu avea o corectie preventiva de 25%, platile catre Romania erau suspendate si existau premisele nefavorabile de a fi blocate definitiv fondurile pentru sectorul de mediu. Eforturile Autoritatii de Management au condus la rescrierea procedurilor operationale, obtinerea unui audit favorabil care certifica functionalitatea sistemului, deblocarea platilor catre Romania, evitarea pierderilor financiare prin dezangajare automata a fondurilor la sfarsitul anului 2012, respectiv 2013 si pastrarea unui mecanism de rambursare coerent si rapid pana in prezent”.

Rata absorbtiei fondurilor europene prin POS Mediu este de 45,01%, respectiv 1.989.940.965 euro. Pana la finalul acestui an gradul de absorbtie pe care AM POS Mediu si-a propus sa-l atinga este de 55%. In peri oada de finantare 2007-2013, suma de bani alocata prin acest program este de 4.412.470.138 euro din fonduri nerambursabile, la care se adauga contributia de la bugetul de stat, in cuantum de 778.671.193 euro.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *