Dobandirea autorizatiei integrate de mediu

  0
  665
  Modificarea procedurii de emitere a autorizatiei de mediu

  Autorizatia integrata de mediu este reglementata la nivel national in cazul activitatilor/ instalatiilor a caror desfasurare/exploatare este posibil sa genereze un impact semnificativ asupra mediului. Potrivit OUG  nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare, prin autorizatia integrata de mediu se intelege actul administrativ, emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului, care da dreptul de a exploata in totalitate sau in parte o instalatie, in anumite conditii, care sa garanteze ca instalatia corespunde prevederilor privind prevenirea si controlul integrat al poluarii.

  Autorizatia integrata de mediu se emite in scopul asigurarii  unui nivel ridicat de protectie a mediului in intregul sau, prin respectarea principiilor cu caracter general stabilite prin actele normative in vigoare.

  Principalele activitati pentru care este obligatorie solicitarea emiterii autorizatiei integrate de mediu sunt activitatile industriale prevazute in Anexa nr. 1, din OUG nr. 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii, astfel: industriile energetice, productia si prelucrarea metalelor, industria mineralelor, industria chimica, gestiunea deseurilor, precum si alte activitati din domeniul industriei lemnului, cresterii animalelor, etc. Mai mult chiar, potrivit OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, se interzice functionarea fara autorizatie integrata de mediu a activitatilor/ instalatiilor, care sunt supuse legislatiei privind prevenirea si controlul integrat al poluarii.

  In ceea ce priveste valabilitatea unei autorizatii integrate de mediu, prin noile reglementari  ale OUG nr. 164/2008 de modificare a OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, aceasta s-a pastrat la termenul de 10 ani.

  Procedura de emitere a autorizatiei integrate de mediu

  Procedura de emitere a autorizatiei integrate de mediu este reglementata in prezent prin dispozitiile Ordinului nr. 818/2003 emis de Ministerul Mediului pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu. Potrivit acestui act normativ autorizatia integrata de mediu poate fi emisa pentru una sau mai multe instalatii sau pentru parti ale acesteia, care sunt situate pe acelasi amplasament si sunt exploatate de acelasi operator. Prin instalatii, in sensul prevederilor legale in vigoare, se intelege orice unitate tehnica stationara, in care se desfasoara una sau mai multe activitati dintre cele mentionate anterior, precum si orice alta activitate care este legata tehnic de activitatile desfasurate pe acel amplasament, care pot genera emisii si poluare.

  Actul normativ distinge intre solicitarea emiterii autorizatiei integrate de mediu pentru activitati/ instalatii existente si solicitarea emiterii pentru activitati/instalatii noi sau existente, dar care au suferit modificari substantiale. Astfel, in cazul activitatilor/instalatiilor existente titularul de activitate/operatorul intocmeste un proiect de program pentru conformare[1], care se ataseaza la documentele necesare pentru solicitarea autorizatiei integrate de mediu, in vederea aprobarii de catre autoritatea competenta pentru protectia mediului. In schimb, in cazul activitatilor/instalatiilor noi sau al celor existente, dar care au suferit modificari substantiale, exista obligatia pentru titularul activitatii/instalatiei de a obtine, inca din etapa de proiectare, acordul integrat de mediu, urmand ca punerea in functiune a acestora sa se poata face numai dupa obtinerea autorizatiei integrate de mediu. In aceasta situatie, solicitarea pentru emiterea autorizatiei integrate de mediu se va depune in momentul in care proiectul final este redactat, dar inainte de punerea in functiune a instalatiei.

   Potrivit reglementarilor in vigoare, procedura de emitere a autorizatiei integrate de mediu cuprinde mai multe etape, respectiv:

  a) solicitarea autorizatiei;

  b) analiza propriu-zisa a continutului documentatiei de sustinere a solicitarii emiterii autorizatiei integrate de mediu;

  c) decizia privind emiterea autorizatiei integrate de mediu.

  In vederea solicitarii autorizatiei integrate de mediu este instituita in sarcina titularului de activitate/ instalatie obligatia depunerii la sediul autoritatii locale pentru protectia mediului a urmatoarelor documente:

  a)      formularul de solicitare care va trebui sa fie intocmit in conformitate cu modelul prezentat in Anexa nr. 1 la procedura de emitere autorizatiei integrate de mediu emisa de Ministerul Mediului;

  b)      un raport de amplasament;

  c)      dovada publicarii anuntului privind depunerea solicitarii pentru obtinerea autorizatiei integrate de mediu;

  d)      dovada achitarii tarifului pentru verificarea/analiza preliminara a solicitarii depuse.

  Atat formularul de solicitare, cat si raportul de amplasament vor trebui depuse in trei exemplare pe suport de hartie si un exemplar pe suport electronic. Autoritatea locala pentru protectia mediului va efectua o analiza preliminara a solicitarii depuse in urma careia se va stabili daca aceasta este corect sau nu intocmita si daca sunt indeplinite conditiile legale pentru a fi supusa analizei propriu-zise. O solicitare nu este corect intocmita in situatiile in care: nu au fost depuse toate documentele de sustinere a solicitarii sau in cazul in care se face referire la o instalatie, care nu se incadreaza in cele pentru care este obligatorie solicitarea si emiterea unei autorizatii integrate de mediu ori nu au fost achitate tarifele necesare.

   Raspunsul privind acceptarea sau respingerea solicitarii, rezultat in urma analizarii preliminare, se va comunica in scris titularului de activitate/instalatie, in termen de 10 zile lucratoare de la data efectuarii analizei. In caz de respingere a solicitarii, aceasta se va motiva, iar solicitantului nu i se va percepe tariful pentru etapa parcursa pentru verificarea solicitarii.

  In cazul in care, in urma analizei preliminare, se accepta solicitarea de emitere a autorizatiei integrate de mediu, titularul activitatii/instalatii va trebui sa plateasca tarifele necesare in vederea analizarii propriu-zise a documentatiei de sustinere a solicitarii.

  In termen de 20 de zile de la primirea informarii, privind solicitarea emiterii unei autorizatii integrate de mediu, autoritatea regionala pentru protectia mediului va dispune si va urmari realizarea anumitor etape procedurale:

  a) evaluarea solicitarii si documentelor de sustinere a acesteia;

  b) verificarea amplasamentului, precum si a modului de delimitare/identificare a instalatiei;

  c) verificarea intocmirii anuntului public.

  Prin procedura de emitere a autorizatiei integrate de mediu este instituita obligatia pentru autoritatea regionala pentru protectia mediului de a asigura consultarea celorlalte autoritati. Astfel, in termen de 15 zile de la data acceptarii solicitarii, autoritatea regionala pentru protectia mediului va dispune urmatoarele: stabileste componenta Comisiei de Analiza Tehnica (CAT) in care sa fie reprezentate toate autoritatile implicate in autorizarea si reglementarea functionarii activitatii/instalatiei; transmite copiile solicitarii celorlalte autoritati;convoaca CAT  si comunica solicitantului data stabilita pentru demararea procedurii de analiza a solicitarii de autorizare; prezinta CAT solicitarea titularului de activitate si propunerea autoritatii competente pentru protectia mediului, privitoare la continuarea procedurii; prezinta CAT propunerea autoritatii competente pentru protectia mediului privind completarile necesare documentatiei de sustinere a solicitarii; definitiveaza, pe baza observatiilor si propunerilor primite de la celelalte autoritati, lista actelor de reglementare care trebuie emise de alte autoritati, prealabil eliberarii autorizatiei integrate de mediu.

  In cazul activitatilor/instalatiilor a caror functionare ar putea avea efecte negative semnificative asupra mediului unei alte tari, autoritatea competenta pentru protectia mediului la nivel regional va instiinta in termen de 10 zile de la acceptarea solicitarii autoritatea centrala pentru protectia mediului. Autoritatea centrala pentru protectia mediului va instiinta autoritatea centrala pentru protectia mediului, a statului in cauza, in conditii de reciprocitate si in conformitate cu prevederile acordurilor de colaborare bilaterala. In aceste situatii, decizia finala privind acordarea sau respingerea autorizatiei integrate de mediu se va stabili numai dupa ce consultarile cu alte state sunt incheiate.

  Reglementarile in vigoare evidentiaza importanta participarii publicului la procedura de emitere a autorizatiei integrate de mediu, autoritatea competenta pentru protectia mediului fiind obligata sa aduca la cunostinta publicului toate cererile de autorizare a noilor instalatii sau de modificare substantiala a instalatiilor existente, astfel incat acesta sa aiba posibilitatea de a-si face cunoscuta opinia inainte de luarea deciziilor. Insa, publicului ii poate fi refuzat accesul la anumite informatii care privesc procesele-verbale ale autoritatilor publice confidentiale, in situatiile in care confidentialitatea este asigurata de lege, in cazul documentelor care privesc relatii internationale, securitatea publica sau apararea nationala, in cazul informatiilor industriale sau comerciale in ipoteza in care confidentialitatea este asigurata la nivel national sau local in vederea protejarii unor interese economice legitime, drepturi de proprietate intelectuala si datele personale sau informatii confidentiale referitoare la personal.

  In termen de 30 de zile lucratoare de la incheierea procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu, a consultarii publicului si in lipsa unor observatii fundamentale din partea acestuia, autoritatea regionala pentru protectia mediului actioneaza dupa cum urmeaza:

  a) pentru activitati/instalatii noi, existente supuse unor modificari substantiale sau pentru instalatii existente aflate in conformitate cu cerintele autorizarii integrate, pregateste proiectul de autorizatie integrata de mediu sau propunerea de respingere justificata a solicitarii;

  b)inainteaza membrilor CAT proiectul de autorizatie integrata de mediu sau de respingere motivata a solicitarii si cere transmiterea in scris a comentariilor/punctelor de vedere in termen de 10 zile lucratoare;

  c) anunta titularul de activitate/operatorul despre actiunea de inaintare a proiectului de autorizatie integrata de mediu membrilor CAT spre consultare si analiza.

  Decizia de emitere sau de respingere a autorizatiei integrate de mediu se anunta public, de catre autoritatea regionala pentru protectia mediului prin mass-media, costul anuntului public fiind suportat de titularul de activitate/instalatie.

  Titularii de activitati/operatorii carora li s-au respins solicitarile de emitere a autorizatiei integrate de mediu pot relua procedura  in termen de maximum 90 de zile de la data respingerii, cu plata tarifelor corespunzatoare.

  Text poza ORDIN: Potrivit Ordinului nr. 818/2003, contestatiile legate de derularea procedurii de autorizare integrata de mediu se adreseaza Comisiei pentru solutionarea contestatiilor, din cadrul autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.

  Litigiile generate de emiterea sau de respingerea autorizatiei integrate de mediu se solutioneaza potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004. In ceea ce priveste litigiile generate de nerespectarea participarii publicului la procedura de emitere a autorizatiei integrate de mediu, se vor solutiona in instanta prin depunerea unei sesizari in termen de 30 de zile de la data luarii deciziei de eliberare a autorizatiei integrate de mediu.

  BOSTINA SI ASOCIATII

  Potrivit OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, prin program pentru conformare se intelege un plan de masuri necesare pentru indeplinirea cerintelor privind protectia mediului, la termenele stabilite de autoritatea competenta pentru protectia mediului.

  Sursa: Infomediu Europa

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
  Introduceți aici numele dvs.