Competenta Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor in solutionarea contestatiilor ce privesc procedurile de licitatie publica derulate pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare a localitatilor

0
247
Sefa FMI, Christine Lagarde, pledeaza pentru o fiscalitate orientata spre ecologie

In redactarea prezentului articol avem in vedere o decizie recenta a Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor care a declinat in favoarea instantei de contencios administrativ competenta de solutionare a contestatiei formulate de un operator participant la procedura de licitatie deschisa, derulata de o autoritate contractanta, pe baza procedurilor de atribuire, reglementate de OUG nr. 34/2006 privind achizitiile publice, pentru delegarea prin concesionare a serviciului public de salubrizare a localitatii.

Considerentele deciziei Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor la care facem referire au fost fundamentate pe interpretarea art. 30 alin. 6 teza finala si art. 51 alin. 31 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, art. 36 alin. 1 din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localitatilor, art. 2 alin. 1 lit. c teza a II-a, art. 8 alin. 2, art. 10 alin. 1 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ.

Legea nr. 101/2006 – art. 36. alin. 1 „Solutionarea litigiilor patrimoniale si nepatrimoniale legate de incheierea si executarea contractelor reglementate de prezenta lege, precum si a celor izvorate din neplata contravalorii serviciilor furnizate/prestate este de competenta instantelor de contencios administrativ si se face, cu precadere, in procedura de urgenta.”

Legea nr. 51/2006 – art. 30 alin. 6 teza finala „Contractul de delegare a gestiunii este asimilat actelor administrative si intra sub incidenta prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.”

Art. 51 alin. 31 „Solutionarea litigiilor dintre unitatile administrativ-teritoriale sau, dupa caz, dintre asociatiile de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice si operatori in legatura cu atribuirea, incheierea, executarea, modificarea si incetarea contractelor de delegare a gestiunii, precum si a celor privind acordarea de despagubiri se realizeaza potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. Cererea se introduce la sectia de contencios administrativ a tribunalului in a carui competenta teritoriala se afla sediul operatorului.”

Legea nr. 554/2004 – art. 2 alin. 1, lit. c, teza a II-a „act administrativ – actul unilateral cu caracter individual sau normativ emis de o autoritate publica, in regim de putere publica, in vederea organizarii executarii legii sau a executarii in concret a legii, care da nastere, modifica sau stinge raporturi juridice; sunt asimilate actelor administrative, in sensul prezentei legi, si contractele incheiate de autoritatile publice care au ca obiect punerea in valoare a bunurilor proprietate publica, executarea lucrarilor de interes public, prestarea serviciilor publice, achizitiile publice; prin legi speciale pot fi prevazute si alte categorii de contracte administrative supuse competentei instantelor de contencios administrativ”;

Art. 8 alin. 2 „Instanta de contencios administrativ este competenta sa solutioneze litigiile care apar in fazele premergatoare incheierii unui contract administrativ, precum si orice litigii legate de incheierea, modificarea, interpretarea, executarea si incetarea contractului administrativ.”

Art. 10 alin. 1 „ Litigiile privind actele administrative emise sau incheiate de autoritatile publice locale si judetene, precum si cele care privesc taxe si impozite, contributii, datorii vamale, precum si accesorii ale acestora de pana la 500.000 de lei se solutioneaza in fond de tribunalele administrativ-fiscale, iar cele privind actele administrative emise sau incheiate de autoritatile publice centrale, precum si cele care privesc taxe si impozite, contributii, datorii vamale, precum si accesorii ale acestora mai mari de 500.000 de lei se solutioneaza in fond de sectiile de contencios administrativ si fiscal ale curtilor de apel, daca prin lege organica speciala nu se prevede altfel.”

Pe baza interpretarii textelor legale mai sus indicate, Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor a apreciat ca dorinta legiuitorului este extrem de clara in sensul ca solutionarea oricarui diferend legat de atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare sa revina in competenta instantelor de contencios administrativ.


Referitor la implicatiile art. 30 alin. 12 din Legea nr. 51/2006 care face trimitere la procedurile de atribuire reglementate prin O.U.G. nr. 34/2006 privind achizitiile publice, Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor considera ca legiuitorul a dorit ca procedurile de atribuire sa urmeze mecanismul concurential intalnit la achizitiile publice, insa a stabilit ca orice contestatii initiate impotriva actelor si procedurilor de atribuire vor fi solutionate pe calea contenciosului administrativ. Se argumenteaza totodata in considerentele deciziei Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor la care am facut referire ca, daca legiuitorul ar fi dorit sa preia sistemul de solutionare a contestatiilor din ordonanta privind achizitiile publice, s-ar fi prevazut expres acest lucru.

Conform art. 30 al. 12 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, procedura de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii pentru serviciile de utilitati publice prevazute la art. 1 alin. (2) lit. e, f si g din Legea nr. 51/2006, deci si pentru serviciul de salubrizare a localitatilor, se stabileste in baza prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, iar conform art. 13 alin. 3 din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor, procedura de atribuire si regimul juridic al contractelor de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a localitatilor sunt cele stabilite conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006.

Prin articolele de lege mentionate se face trimitere la intreaga procedura reglementata de OUG nr. 34/2006, inclusiv la procedurile de contestare a actelor intocmite in derularea procedurii de atribuire.

Reglementarea unei proceduri legale implica toate procedurile accesorii acesteia, inclusiv procedura de contestare, control si sanctionare a neregularitatilor.

In opinia noastra nu se poate interpreta altfel trimiterea legala din articolele invocate, decat in sensul de a avea in vedere intreaga procedura reglementata de OUG nr. 34/2006 cu toate procedurile accesorii reglementate.

A interpreta textele legale in sensul ca fac trimitere doar la procedurile de atribuire ar conduce la ideea ca se face trimitere la o procedura trunchiata, fara modalitatile proprii de control si sanctionare a neregularitatilor.

Interpretarea celor 2 articole invocate in sensul ca legiuitorul ar fi dorit sa faca trimitere doar la procedurile exprese de atribuire din OUG nr. 34/2006 si nu ar fi inteles sa asigure participantilor si modalitatile proprii de contestare a neregularitatilor, ar fi total contrara principiilor de interpretare a textelor legale, si facem referire la interpretarea logica si sistematica.

Opinam ca reglementarea actuala ofera doua proceduri alternative in materie, iar caracterul alternativ al procedurilor de contestare in ceea ce priveste actele administrative emise pe parcursul derularii procedurilor de atribuire este explicit reglementat prin chiar Legea nr. 554/2004 la art. 6 care permite accesul liber la jurisdictiile administrativ speciale prevazute prin legile speciale. In speta analizata, trimiterile legale la procedurile de atribuire prevazute de OUG nr. 34/2006, prin raportare la art. 6 din Legea nr. 554/2004, permit in mod implicit si accesul la procedurile de contestare prevazute de actul normativ cu caracter special.

Mai mult, consideram ca art. 36 al. 1 din Legea nr. 101/2006, invocat in sustinerea considerentelor deciziei la care facem referire, explica tocmai aspectul ca trebuie facuta delimitarea intre procedurile de atribuire a contractelor reglementate, proceduri care se deruleaza conform OUG nr. 34/2006 si se supun acestui act normativ inclusiv in ce priveste modalitatile de contestare a actelor administrative emise de autoritatile contractante si litigiile patrimoniale/nepatrimoniale legate de incheierea contractelor si de derularea ulterioara a acestora.

Existenta a doua proceduri de contestare distincte si delimitarea acestora reiese din chiar prevederile art. 36 al. 1 din Legea nr. 101/2006. In acest sens ar trebui avute in vedere doua elemente:

§  momentul incheierii contractului reglementat – de la momentul incheierii contractului procedura de solutionare a litigiilor privind modalitatea de incheiere a contractului si derularea propriu-zisa a contractului se supune procedurilor Legii nr. 554/2004, conform art. 51 al. 3 ind. 1 din Legea nr. 51/2006 si art. 36 al. 1 din Legea nr. 101/2006, iar pana la momentul incheierii contractului, procedura de contestare a actelor administrative poate fi cea reglementata de OUG nr. 34/2006, conform art. 30 al. 12 din Legea nr. 51/2006 si art. 13 alin. 3 din Legea nr. 101/2006;

§  domeniul juridic incident asupra spetei – in timp ce in ceea ce priveste actele administrative emise pe parcursul derularii procedurilor de atribuire a contractului ne situam, conform chiar mentiunilor prevazute prin textele de lege mai sus mentionate, in materia procedurilor de achizitie publica reglementate de OUG nr. 34/2006, dupa atribuirea, incheierea, executarea contractelor de delegare este clar ca iesim de sub incidenta procedurilor reglementate de OUG nr. 34/2006 si intram sub incidenta procedurilor de solutionare a litigiilor reglementate de Legea nr. 554/2004;

Trebuie mentionat ca practica Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor de pana la acest moment a fost unitara in sensul de a solutiona contestatii formulate in materia procedurilor de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, pentru ca decizia la care facem referire sa produca o schimbare de directie a practicii, fara ca aceasta sa fie intemeiata pe vreo modificare actuala a actelor normative incidente, ci fiind fundamentata pe dispozitiile legale in vigoare din anul 2006.

Decizia a fost contestata chiar de catre autoritatea contractanta, plangerea aflandu-se spre solutionare la instanta competenta, Curtea de Apel, care va trebui sa se pronunte asupra exclusivitatii competentei instantelor de contencios administrativ de a solutiona contestatiile in materia procedurilor de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, asa cum a fost argumentata in Decizia Consiliului  National de Solutionare a Contestatiilor.

In concluzie, in situatia in care Decizia Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor va fi validata, va avea ca efect ingreunarea mecanismului de atribuire, contrar tocmai incercarilor legislative de a determina accelerarea unor astfel de proceduri. Procedura de judecare a contestatiilor reglementata prin Legea nr. 554/2004 nu ofera mijloacele proprii, in special, pentru suspendarea procedurilor de licitatie pana la solutionarea contestatiilor, ceea ce va determina noi probleme in finalizarea procedurilor de delegare, ce se vor repercuta asupra interesului direct al cetatenilor ce nu vor putea sa beneficieze de respectivul serviciu public.

 

BOSTINA

Sursa: Infomediu Europa

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.