Republicare oficiala. Legea nr. 101/2011 pentru prevenirea si sanctionarea unor fapte privind degradarea mediului

  0
  886
  Republicare oficiala. Legea nr. 101/2011 pentru prevenirea ?i sanc?ionarea unor fapte privind degradarea mediului
  Republicare oficiala. Legea nr. 101/2011 pentru prevenirea şi sancţionarea unor fapte privind degradarea mediului
  Republicare oficiala. Legea nr. 101/2011 pentru prevenirea si sanctionarea unor fapte privind degradarea mediului
  Republicare oficiala. Legea nr. 101/2011 pentru prevenirea si sanctionarea unor fapte privind degradarea mediului

  In M. Of. nr. 223 din 28 martie 2014 a fost republicata Legea nr. 101/2011 pentru prevenirea si sanctionarea unor fapte privind degradarea mediului.

  Din cuprins:

  *) Republicata in temeiul art. 248 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, dandu-se textelor o noua numerotare.

  Legea nr. 101/2011 pentru prevenirea si sanctionarea unor fapte privind degradarea mediului a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 449 din 28 iunie 2011.

  ART. 1

  Prezenta lege stabileste masuri de natura penala pentru a asigura o protectie eficace a mediului.

  ART. 2

  In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

  a) incalcarea dispozitiilor legale in domeniu – nerespectarea prevederilor privind actiuni sau inactiuni interzise potrivit actelor normative in domeniu, prin care se transpun actele juridice prevazute in anexele A si B la Directiva 2008/99/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind protectia mediului prin intermediul dreptului penal, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 328 din 6 decembrie 2008, cu modificarile ulterioare, astfel cum sunt prevazute in anexele nr. 1 si 2;

  b) specii de flora si fauna salbatica protejate – speciile prevazute in anexele A si B la Regulamentul (CE) nr. 338/97 al Consiliului din 9 decembrie 1996 privind protectia speciilor, faunei si florei salbatice prin controlul comertului cu acestea, publicat in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 61 din 3 martie 1997, cu modificarile ulterioare;

  c) comert – comertul astfel cum este definit in art. 2 lit. u) din Regulamentul (CE) nr. 338/97, cu modificarile ulterioare;

  d) materiale nucleare – materiale nucleare, astfel cum sunt definite de art. 1 pct. 1 lit. h) din Conventia privind raspunderea civila pentru daune nucleare, incheiata la Viena la 21 mai 1963, la care Romania a aderat prin Legea nr. 106/1992, cu modificarile ulterioare;

  e) prejudiciu semnificativ adus mediului – o dauna ireversibila sau de lunga durata, cuantificabila ori nu in bani, produsa in orice mod asupra mediului, sau care a provocat ori este de natura sa provoace decesul sau vatamarea grava a integritatii corporale ori a sanatatii unei persoane;

  f) instalatie in care se desfasoara o activitate periculoasa – instalatie prevazuta de legislatia in vigoare in care se desfasoara activitati care pot avea un impact semnificativ asupra mediului;

  g) materiale in sensul art. 8 alin. (1) – orice material chimic, biologic, radioactiv sau nuclear, prevazut de actele normative mentionate in anexele nr. 1 si 2, care poate produce un impact semnificativ asupra mediului;

  h) materiale radioactive periculoase – substante care prezinta un risc radiologic deosebit potrivit legislatiei in vigoare.

  ART. 3

  Colectarea, transportul, valorificarea sau eliminarea de deseuri, inclusiv supravegherea acestor operatiuni si intretinerea ulterioara a spatiilor de eliminare, precum si actiunile intreprinse de brokeri in procesul de gestionare a deseurilor, cu incalcarea dispozitiilor legale in domeniu, care pot provoca decesul ori vatamarea grava a unei persoane sau un prejudiciu semnificativ adus mediului, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani.

  ART. 4

  Exportul sau importul de deseuri cu incalcarea dispozitiilor legale in domeniu, in cazul in care aceasta activitate intra in domeniul de aplicare al art. 2 pct. 35 din Regulamentul (CE) nr. 1.013/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deseuri, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 190 din 12 iulie 2006, cu modificarile ulterioare, indiferent daca transportul se efectueaza prin una sau mai multe operatiuni, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani.

   

  ART. 5

  Exploatarea cu incalcarea dispozitiilor legale in domeniu a unei instalatii in care se desfasoara o activitate periculoasa sau in care sunt depozitate ori utilizate substante sau preparate periculoase, de natura a provoca in afara instalatiei decesul ori vatamarea grava a unei persoane sau un prejudiciu semnificativ adus mediului, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani.

  ART. 6

  (1) Comertul cu exemplare din speciile de fauna sau flora salbatica protejate ori cu parti sau derivate ale acestora, cu incalcarea dispozitiilor legale in domeniu, cu exceptia cazurilor in care fapta afecteaza o cantitate mica de astfel de exemplare si are un impact nesemnificativ asupra starii de conservare a speciilor, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda.

  (2) In cazul in care comertul se realizeaza cu specii de fauna din cele prevazute la art. 33 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile ulterioare, se aplica sanctiunile prevazute la art. 52 alin. (1) din ordonanta de urgenta.

  ART. 7

  Productia, importul, exportul, introducerea pe piata sau folosirea de substante care diminueaza stratul de ozon, cu incalcarea dispozitiilor legale in domeniu, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani.

  ART. 8

  (1) Deversarea, emiterea sau introducerea, cu incalcarea dispozitiilor legale in domeniu, a unei cantitati de materiale in aer sau sol care pot provoca decesul ori vatamarea grava a unei persoane sau un prejudiciu semnificativ adus mediului constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 5 ani.

  (2) Deversarea, emiterea sau introducerea, cu incalcarea dispozitiilor legale in domeniu, de surse de radiatii ionizante in aer, apa sau sol care pot provoca decesul ori vatamarea grava a unei persoane sau un prejudiciu semnificativ adus mediului constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 5 ani.

  ART. 9

  (1) Infractiunile prevazute la art. 3, 7 si 8, savarsite din culpa, se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta de acel articol, ale carei limite se reduc la jumatate.

  (2) Faptele prevazute la art. 4, 5 si 6, savarsite din culpa, se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta de acel articol, ale carei limite speciale se reduc la jumatate, sau cu amenda.

  ART. 10

  Faptele prevazute la art. 271 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare, savarsite din culpa, se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta de acel articol, ale carei limite se reduc la jumatate.

  ART. 11

  Faptele prevazute la art. 52 alin. (1) lit. c) si d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile ulterioare, savarsite din culpa, se sanctioneaza cu amenda.

  ART. 12

  Faptele prevazute la art. 2 – 8 se pedepsesc potrivit prezentei legi, daca nu constituie, conform legislatiei in vigoare, infractiuni mai grave.

  ART. 13

  Orice persoana care in exercitarea atributiilor legale constata savarsirea unei infractiuni prevazute de prezenta lege are obligatia de a sesiza de indata organele de urmarire penala.

  ART. 14

  Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta lege.

   

  *

   

  Prezenta lege transpune Directiva 2008/99/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind protectia mediului prin intermediul dreptului penal, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 328 din 6 decembrie 2008.

   

  ANEXA 1

   

  LISTA ACTELOR NORMATIVE

  care cuprind prevederi a caror nerespectare reprezinta o incalcare a dispozitiilor legale in domeniu potrivit art. 2 lit. a) din lege si care transpun actele juridice prevazute in anexa A la Directiva 2008/99/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind protectia mediului prin intermediul dreptului penal

   

  – Legea apelor nr. 107/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 244 din 8 octombrie 1996, cu modificarile si completarile ulterioare;

  – Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 875 din 12 decembrie 2011, si rectificata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 58 din 24 ianuarie 2012;

  – Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 442 din 29 iunie 2007, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile ulterioare;

  – Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.078 din 30 noiembrie 2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2006, cu modificarile si completarile ulterioare*);

  ————

  *) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.078 din 30 noiembrie 2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2006, cu modificarile ulterioare, a fost abrogata prin Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 671 din 1 noiembrie 2013.

   

  – Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/2007 privind utilizarea in conditii de izolare a microorganismelor modificate genetic, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 438 din 28 iunie 2007, aprobata cu modificari prin Legea nr. 3/2008;

  – Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 283 din 22 iunie 2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001, cu modificarile si completarile ulterioare**);

  ————

  **) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 283 din 22 iunie 2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, a fost abrogata prin Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 837 din 25 noiembrie 2011, cu modificarile ulterioare.

   

  – Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 243/2000 privind protectia atmosferei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 633 din 6 decembrie 2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 655/2001, cu modificarile si completarile ulterioare***);

  ————

  ***) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 243/2000 privind protectia atmosferei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 633 din 6 decembrie 2000, aprobata cu modificari prin Legea nr. 655/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, a fost abrogata prin Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 452 din 28 iunie 2011.

   

  – Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea deliberata in mediu a organismelor modificate genetic, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 435 din 28 iunie 2007, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 247/2009;

  – Hotararea Guvernului nr. 472/2000 privind unele masuri de protectie a calitatii resurselor de apa, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 272 din 15 iunie 2000;

  – Hotararea Guvernului nr. 964/2000 privind aprobarea Planului de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 526 din 25 octombrie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare;

  – Hotararea Guvernului nr. 568/2001 privind stabilirea cerintelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea, incarcarea, descarcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzina, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 595 din 29 august 2007, cu modificarile si completarile ulterioare;

  – Hotararea Guvernului nr. 100/2002 pentru aprobarea Normelor de calitate pe care trebuie sa le indeplineasca apele de suprafata utilizate pentru potabilizare si a Normativului privind metodele de masurare si frecventa de prelevare si analiza a probelor din apele de suprafata destinate producerii de apa potabila, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 130 din 19 februarie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare;

  – Hotararea Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 187 din 20 martie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare;

  – Hotararea Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea deseurilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 160 din 6 martie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare****);

  ————

  ****) Hotararea Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea deseurilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 160 din 6 martie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, a fost abrogata prin Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 671 din 1 noiembrie 2013.

   

  – Hotararea Guvernului nr. 202/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind calitatea apelor de suprafata care necesita protectie si ameliorare in scopul sustinerii vietii piscicole, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 196 din 22 martie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare;

  – Hotararea Guvernului nr. 459/2002 pentru aprobarea Normelor de calitate pentru apa din zonele naturale amenajate pentru imbaiere, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 350 din 27 mai 2002, cu modificarile ulterioare;

  – Hotararea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 659 din 5 septembrie 2002, cu completarile ulterioare;

  – Hotararea Guvernului nr. 124/2003 privind prevenirea, reducerea si controlul poluarii mediului cu azbest, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 109 din 20 februarie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare;

  – Hotararea Guvernului nr. 347/2003 privind restrictionarea introducerii pe piata si a utilizarii anumitor substante si preparate periculoase, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 236 din 7 aprilie 2003*);

  ————

  *) Hotararea Guvernului nr. 347/2003 privind restrictionarea introducerii pe piata si a utilizarii anumitor substante si preparate periculoase, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 236 din 7 aprilie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, a fost abrogata prin Hotararea Guvernului nr. 662/2011 pentru abrogarea Hotararii Guvernului nr. 347/2003 privind restrictionarea introducerii pe piata si a utilizarii anumitor substante si preparate periculoase, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 538 din 29 iulie 2011.

   

  – Hotararea Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor si a vehiculelor scoase din uz, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 32 din 11 ianuarie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare;

  – Hotararea Guvernului nr. 88/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspectie sanitara si control al zonelor naturale utilizate pentru imbaiere, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 133 din 13 februarie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare;

  – Hotararea Guvernului nr. 689/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a benzinei si motorinei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 442 din 18 mai 2004, cu modificarile si completarile ulterioare**);

  ————

  **) Hotararea Guvernului nr. 689/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a benzinei si motorinei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 442 din 18 mai 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, a fost abrogata prin Hotararea Guvernului nr. 928/2012 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a benzinei si motorinei si de introducere a unui mecanism de monitorizare si reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 679 din 1 octombrie 2012, cu modificarile si completarile ulterioare.

   

  – Hotararea Guvernului nr. 974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspectie sanitara si monitorizare a calitatii apei potabile si a Procedurii de autorizare sanitara a productiei si distributiei apei potabile, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 669 din 26 iulie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare;

  – Hotararea Guvernului nr. 1.559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protectie a plantelor in vederea plasarii pe piata si a utilizarii lor pe teritoriul Romaniei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 955 din 19 octombrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare;

  – Hotararea Guvernului nr. 2.195/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata si/sau punere in functiune a ambarcatiunilor de agrement, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 16 din 6 ianuarie 2005;

  – Hotararea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 639 din 20 iulie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare;

  – Hotararea Guvernului nr. 1.360/2005 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 964/2000 privind aprobarea Planului de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.061 din 28 noiembrie 2005;

  – Hotararea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 394 din 10 mai 2005, cu modificarile si completarile ulterioare;

  – Hotararea Guvernului nr. 351/2005 privind aprobarea Programului de masuri impotriva poluarii cu substante chimice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 428 din 20 mai 2005, cu modificarile si completarile ulterioare;

  – Hotararea Guvernului nr. 1.037/2010 privind deseurile de echipamente electrice si electronice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 728 din 2 noiembrie 2010;

  – Hotararea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 800 din 2 septembrie 2005;

  – Hotararea Guvernului nr. 992/2005 privind limitarea utilizarii anumitor substante periculoase in echipamentele electrice si electronice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 822 din 12 septembrie 2005, si rectificata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 941 din 21 octombrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare***);

  ————

  ***) Hotararea Guvernului nr. 992/2005 privind limitarea utilizarii anumitor substante periculoase in echipamentele electrice si electronice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 822 din 12 septembrie 2005 si rectificata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 941 din 21 octombrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, a fost abrogata prin Hotararea Guvernului nr. 322/2013 privind restrictiile de utilizare a anumitor substante periculoase in echipamentele electrice si electronice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 348 din 13 iunie 2013.

   

  – Hotararea Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piata a produselor biocide, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 852 si 852 bis din 21 septembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare;

  – Hotararea Guvernului nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 199 din 22 martie 2007;

  – Hotararea Guvernului nr. 210/2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar in domeniul protectiei mediului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 187 din 19 martie 2007;

  – Hotararea Guvernului nr. 470/2007 privind limitarea continutului de sulf din combustibilii lichizi, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificarile si completarile ulterioare;

  – Hotararea Guvernului nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe masini mobile nerutiere si a motoarelor secundare destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfa si stabilirea masurilor de limitare a emisiilor de gaze si de particule poluante provenite de la acestea, in scopul protectiei atmosferei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 472 si 472 bis din 13 iulie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare;

  – Hotararea Guvernului nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 539 din 8 august 2007, cu modificarile si completarile ulterioare;

  – Hotararea Guvernului nr. 546/2008 privind gestionarea calitatii apei de imbaiere, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 404 din 29 mai 2008, cu modificarile si completarile ulterioare;

  – Hotararea Guvernului nr. 856/2008 privind gestionarea deseurilor din industriile extractive, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 624 din 27 august 2008;

  – Hotararea Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de baterii si acumulatori, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 667 din 25 septembrie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare;

  – Hotararea Guvernului nr. 53/2009 pentru aprobarea Planului national de protectie a apelor subterane impotriva poluarii si deteriorarii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 96 din 18 februarie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare;

  – Hotararea Guvernului nr. 1.326/2009 privind transportul marfurilor periculoase in Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 815 din 27 noiembrie 2009, cu modificarile ulterioare;

  – Hotararea Guvernului nr. 440/2010 privind stabilirea unor masuri pentru limitarea emisiilor in aer ale anumitor poluanti proveniti de la instalatiile mari de ardere, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 352 din 27 mai 2010*);

  ————

  *) Hotararea Guvernului nr. 440/2010 privind stabilirea unor masuri pentru limitarea emisiilor in aer ale anumitor poluanti proveniti de la instalatiile mari de ardere, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 352 din 27 mai 2010, va fi abrogata potrivit art. 77 alin. (2) din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 671 din 1 noiembrie 2013, incepand cu data de 1 ianuarie 2016.

   

  – Ordinul ministrului agriculturii, al alimentatiei si padurilor, ministrului sanatatii si familiei si al ministrului apelor si protectiei mediului nr. 396/707/1.944/2002 privind interzicerea utilizarii pe teritoriul Romaniei a produselor de uz fitosanitar continand anumite substante active, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 829 din 18 noiembrie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare;

  – Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementarilor privind omologarea de tip si eliberarea cartii de identitate a vehiculelor rutiere, precum si omologarea de tip a produselor utilizate la acestea – RNTR 2, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 275 si 275 bis din 18 aprilie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare;

  – Ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelor si al ministrului de stat, al ministrului economiei si comertului nr. 751/870/2004 privind gestionarea deseurilor din industria dioxidului de titan, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 10 din 5 ianuarie 2005**);

  ————

  **) Ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelor si al ministrului de stat, ministrul economiei si comertului, nr. 751/870/2004 privind gestionarea deseurilor din industria dioxidului de titan, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 10 din 5 ianuarie 2005, a fost abrogat prin Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 671 din 1 noiembrie 2013.

   

  – Ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelor si al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 344/708/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protectia mediului si in special a solurilor, cand se utilizeaza namolurile de epurare in agricultura, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 959 din 19 octombrie 2004, cu modificarile ulterioare;

  – Ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelor si al ministrului administratiei si internelor nr. 1.281/2005/1.121/2006 privind stabilirea modalitatilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale in scopul aplicarii colectarii selective, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 51 din 19 ianuarie 2006;

  – Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 644/2005 pentru stabilirea unor reguli privind transportul marfurilor periculoase pe calea ferata, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 416 din 17 mai 2005;

  – Ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 927/2005 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 929 din 18 octombrie 2005***);

  ————

  ***) Ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 927/2005 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 929 din 18 octombrie 2005, a fost abrogat prin Ordinul ministrului mediului si padurilor nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 130 din 23 februarie 2012.

   

  – Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.523/2008 pentru incadrarea vehiculelor rutiere care efectueaza transporturi internationale de marfa, in categorii de poluare si de siguranta a circulatiei, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 2009;

  – Ordinul ministrului mediului nr. 137/2009 privind aprobarea valorilor de prag pentru corpurile de ape subterane din Romania, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 170 din 18 martie 2009;

  – Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.681/2005 pentru aprobarea Listei standardelor romanesti care adopta standardele europene armonizate, ale caror prevederi se refera la ambarcatiunile de agrement, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 941 din 21 octombrie 2005, cu modificarile ulterioare;

  – Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.447/2008 privind aprobarea cerintelor tehnice pentru navele de navigatie interioara, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 858 din 19 decembrie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare;

  – Regulamentul (CE) nr. 338/97 al Consiliului din 9 decembrie 1996 privind protectia speciilor faunei si florei salbatice prin controlul comertului cu acestea (publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 61 din 3 martie 1997), cu modificarile ulterioare;

  – Regulamentul (CE) nr. 1.005/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind substantele care diminueaza stratul de ozon (publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 286 din 31 octombrie 2009), cu modificarile si completarile ulterioare;

  – Regulamentul (CE) nr. 850/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind poluantii organici persistenti si de modificare a Directivei 79/117/CEE (publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 158 din 30 aprilie 2004), cu modificarile ulterioare;

  – Regulamentul (CE) nr. 648/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 31 martie 2004 privind detergentii (publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 104 din 8 aprilie 2004), cu modificarile si completarile ulterioare;

  – Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 mai 2006 privind anumite gaze fluorurate cu efect de sera (publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 161 din 14 iunie 2006), cu modificarile ulterioare;

  – Regulamentul (CE) nr. 1.013/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deseuri (publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 190 din 12 iulie 2006), cu modificarile si completarile ulterioare;

  – Regulamentul (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 iunie 2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor in ceea ce priveste emisiile provenind de la vehiculele usoare pentru pasageri si de la vehiculele usoare comerciale (Euro 5 si Euro 6) si privind accesul la informatiile referitoare la repararea si intretinerea vehiculelor (publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 171 din 29 iunie 2007), cu modificarile si completarile ulterioare;

  – Regulamentul (CE) nr. 1.418/2007 al Comisiei din 29 noiembrie 2007 privind exportul anumitor deseuri destinate recuperarii enumerate in anexa III sau III A la Regulamentul (CE) nr. 1.013/2006 al Parlamentului European si al Consiliului in anumite tari in care Decizia OCDE privind controlul circulatiei transfrontaliere a deseurilor nu se aplica (publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 316 din 4 decembrie 2007), cu modificarile ulterioare.

   

  ANEXA 2

  LISTA ACTELOR NORMATIVE

  care cuprind prevederi a caror nerespectare reprezinta o incalcare a dispozitiilor legale in domeniu, potrivit art. 2 lit. a) din lege, si care transpun actele juridice prevazute in anexa B la Directiva 2008/99/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind protectia mediului prin intermediul dreptului penal

   

  – Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare nr. 14/2000 pentru aprobarea Normelor fundamentale de securitate radiologica, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 404 din 29 august 2000, cu modificarile si completarile ulterioare;

  – Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare nr. 356/2005 pentru aprobarea Normelor privind sursele orfane si controlul surselor inchise de mare activitate, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.109 din 8 decembrie 2005;

  – Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare nr. 443/2008 pentru aprobarea Normelor privind supravegherea si controlul expedierilor internationale de deseuri radioactive si combustibil nuclear uzat implicand teritoriul Romaniei, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 797 din 27 noiembrie 2008.

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
  Introduceți aici numele dvs.