Palatul Copiilor Boto?ani ?i Asocia?ia “Papucul doamnei” au organizat a VII a edi?ie a Concursului Na?ional de Protec?ia Mediului „?i gestul t?u conteaz?”, în Tab?ra Agafton. Deschiderea a fost oficiat? de c?tre directorul APM Boto?ani, ing. Eugen Mateciuc, ing. dr. Paul Vieru din cadrul Prim?riei Boto?ani, ing. Iolanda Sîncu ?i Magdalena Obad? – specialiste din cadrul APM Boto?ani ?i ing. Constantin Temneanu din cadrul Direc?iei Silvice, partenerii acestui concurs. Au participat elevi ?i cadre didactice din 28 jude?e ale ??rii, voluntari în activit??i de protejare a mediului înconjur?tor, câ?tig?tori ai primei etape ce s-a desf??urat în perioada 4 – 18 martie 2013 ?i a cuprins 4 sec?iuni: proiect, fotografie, cel mai util obiect din de?euri ?i colaj cu materiale din natur?. Din program au f?cut parte activit??i educative precum: vizite de studiu în Rezerva?ia natural? – Turb?ria de la Dersca ?i Muzeul de ?tiin?e ale Naturii Dorohoi, ateliere de lucru organizate de echipajele participante cu tema “Nimic nu se pierde, totul se transform?!”, tombol? cu materialele realizate în atelierele de lucru ce a adus bucurie ?i încântare tuturor participan?ilor, traseu aplicativ cu elemente de orientare în teren – „Ocrotim natura cu dragoste ?i respect!”. A fost amenajat? o expozi?ie cu lucr?rile primei etape ?i un stand cu materiale informative privind priorit??ile în domeniul comunic?rii la nivel european ?i alte teme esen?iale pentru cet??eni, oferite de Centrul Europe Direct Boto?ani prin Radu C?jv?neanu. Nu în ultimul rând echipajele participante, care au p??it pe meleagurile boto??nene, au avut prilejul s? poposeasc? la biserica Sfântul Nicolae din Dorohoi, ctitorie a domnitorului ?tefan cel Mare ?i pe sunetele Rapsodiei Române a marelui compozitor ?i muzician George Enescu, în casa acestuia. Elevii ?i cadrele didactice au fost premia?i, în cadru festiv, de organizatoarea acestui concurs, prof. Cecilia Vicoveanu împreun? cu partenerii de suflet, ing. Narcisa Dumitriu, specialist APM Boto?ani, ing. dr. Paul Vieru din cadrul Prim?riei Boto?ani ?i prof. Renga Alexandru de la Palatul Na?ional al Copiilor Bucure?ti.
Palatul Copiilor Botoşani şi Asociaţia “Papucul doamnei” au organizat a VII a ediţie a Concursului Naţional de Protecţia Mediului „Şi gestul tău contează”, în Tabăra Agafton. Deschiderea a fost oficiată de către directorul APM Botoşani, ing. Eugen Mateciuc, ing. dr. Paul Vieru din cadrul Primăriei Botoşani, ing. Iolanda Sîncu şi Magdalena Obadă – specialiste din cadrul APM Botoşani şi ing. Constantin Temneanu din cadrul Direcţiei Silvice, partenerii acestui concurs. Au participat elevi şi cadre didactice din 28 judeţe ale ţării, voluntari în activităţi de protejare a mediului înconjurător, câştigători ai primei etape ce s-a desfăşurat în perioada 4 – 18 martie 2013 şi a cuprins 4 secţiuni: proiect, fotografie, cel mai util obiect din deşeuri şi colaj cu materiale din natură. Din program au făcut parte activităţi educative precum: vizite de studiu în Rezervaţia naturală – Turbăria de la Dersca şi Muzeul de Ştiinţe ale Naturii Dorohoi, ateliere de lucru organizate de echipajele participante cu tema “Nimic nu se pierde, totul se transformă!”, tombolă cu materialele realizate în atelierele de lucru ce a adus bucurie şi încântare tuturor participanţilor, traseu aplicativ cu elemente de orientare în teren – „Ocrotim natura cu dragoste şi respect!”. A fost amenajată o expoziţie cu lucrările primei etape şi un stand cu materiale informative privind prioritățile în domeniul comunicării la nivel european și alte teme esențiale pentru cetățeni, oferite de Centrul Europe Direct Botoşani prin Radu Căjvăneanu. Nu în ultimul rând echipajele participante, care au păşit pe meleagurile botoşănene, au avut prilejul să poposească la biserica Sfântul Nicolae din Dorohoi, ctitorie a domnitorului Ştefan cel Mare şi pe sunetele Rapsodiei Române a marelui compozitor şi muzician George Enescu, în casa acestuia. Elevii şi cadrele didactice au fost premiaţi, în cadru festiv, de organizatoarea acestui concurs, prof. Cecilia Vicoveanu împreună cu partenerii de suflet, ing. Narcisa Dumitriu, specialist APM Botoşani, ing. dr. Paul Vieru din cadrul Primăriei Botoşani şi prof. Renga Alexandru de la Palatul Naţional al Copiilor Bucureşti.
Palatul Copiilor Botosani si Asociatia “Papucul doamnei” au organizat a VII a editie a Concursului National de Protectia Mediului „Si gestul tau conteaza”, in Tabara Agafton.  Deschiderea a fost oficiata de catre directorul APM Botosani, ing. Eugen Mateciuc, ing. dr. Paul Vieru din cadrul Primariei Botosani, ing. Iolanda Sincu si Magdalena Obada – specialiste din cadrul APM Botosani si ing. Constantin Temneanu din cadrul Directiei Silvice, partenerii acestui concurs.  Au participat elevi si cadre didactice din 28 judete ale tarii, voluntari in activitati de protejare a mediului inconjurator, castigatori ai primei etape ce s-a desfasurat in perioada  4 – 18 martie 2013 si a cuprins 4 sectiuni: proiect, fotografie, cel mai util obiect din deseuri si colaj cu materiale din natura.  Din program au facut parte activitati educative precum: vizite de studiu in Rezervatia naturala – Turbaria de la Dersca si Muzeul de Stiinte ale Naturii Dorohoi, ateliere de lucru organizate de echipajele participante cu tema “Nimic nu se pierde, totul se transforma!”, tombola cu materialele realizate in atelierele de lucru ce a adus bucurie si incantare tuturor participantilor, traseu aplicativ cu elemente de orientare in teren – „Ocrotim natura cu dragoste si respect!”.  A fost amenajata o expozitie cu lucrarile primei etape si un stand cu materiale informative privind prioritatile in domeniul comunicarii la nivel european si alte teme esentiale pentru cetateni, oferite de Centrul Europe Direct Botosani prin Radu Cajvaneanu.  Nu in ultimul rand echipajele participante, care au pasit pe meleagurile botosanene, au avut prilejul sa poposeasca la biserica Sfantul Nicolae din Dorohoi, ctitorie a domnitorului Stefan cel Mare si pe sunetele Rapsodiei Romane a marelui compozitor si muzician George Enescu, in casa acestuia.  Elevii si cadrele didactice au fost premiati, in cadru festiv, de organizatoarea acestui concurs, prof. Cecilia Vicoveanu impreuna cu partenerii de suflet, ing. Narcisa Dumitriu, specialist APM Botosani, ing. dr. Paul Vieru din cadrul Primariei Botosani si prof. Renga Alexandru de la Palatul National al Copiilor Bucuresti.
A VII a editie a Concursului National de Protectia Mediului „Si gestul tau conteaza”, in Tabara Agafton.

Palatul Copiilor Botosani si Asociatia “Papucul doamnei” au organizat a VII a editie a Concursului National de Protectia Mediului „Si gestul tau conteaza”, in Tabara Agafton.

Deschiderea a fost oficiata de catre directorul APM Botosani, ing. Eugen Mateciuc, ing. dr. Paul Vieru din cadrul Primariei Botosani, ing. Iolanda Sincu si Magdalena Obada – specialiste din cadrul APM Botosani si ing. Constantin Temneanu din cadrul Directiei Silvice, partenerii acestui concurs.

Au participat elevi si cadre didactice din 28 judete ale tarii, voluntari in activitati de protejare a mediului inconjurator, castigatori ai primei etape ce s-a desfasurat in perioada 4 – 18 martie 2013 si a cuprins 4 sectiuni: proiect, fotografie, cel mai util obiect din deseuri si colaj cu materiale din natura.

Din program au facut parte activitati educative precum: vizite de studiu in Rezervatia naturala – Turbaria de la Dersca si Muzeul de Stiinte ale Naturii Dorohoi, ateliere de lucru organizate de echipajele participante cu tema “Nimic nu se pierde, totul se transforma!”, tombola cu materialele realizate in atelierele de lucru ce a adus bucurie si incantare tuturor participantilor, traseu aplicativ cu elemente de orientare in teren – „Ocrotim natura cu dragoste si respect!”.

A fost amenajata o expozitie cu lucrarile primei etape si un stand cu materiale informative privind prioritatile in domeniul comunicarii la nivel european si alte teme esentiale pentru cetateni, oferite de Centrul Europe Direct Botosani prin Radu Cajvaneanu.

Nu in ultimul rand echipajele participante, care au pasit pe meleagurile botosanene, au avut prilejul sa poposeasca la biserica Sfantul Nicolae din Dorohoi, ctitorie a domnitorului Stefan cel Mare si pe sunetele Rapsodiei Romane a marelui compozitor si muzician George Enescu, in casa acestuia.

Elevii si cadrele didactice au fost premiati, in cadru festiv, de organizatoarea acestui concurs, prof. Cecilia Vicoveanu impreuna cu partenerii de suflet, ing. Narcisa Dumitriu, specialist APM Botosani, ing. dr. Paul Vieru din cadrul Primariei Botosani si prof. Renga Alexandru de la Palatul National al Copiilor Bucuresti.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here