Cum se obtine autorizatia de mediu?

Cum se obtine autorizatia de mediu?

Reglementarile cu privire la procedura de emitere a autorizatiei de mediu sunt cuprinse in cadrul Ordinului nr. 1.798 din 19 noiembrie 2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu publicata in Monitorul Oficial nr. 808 din 27 noiembrie 2007, care stabileste conditiile de solicitare, de emitere si de revizuire a autorizatiei de mediu, coroborata cu Ordonanta de urgenta nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protectia mediului, publicata in Monitorul Oficial nr. 1.196 din 30 decembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare.

COMPETENTE DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE MEDIU

Autoritatea competenta pentru derularea procedurii de emitere a autorizatiei de mediu (ACPM) este, dupa caz, autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, Agentia Nationala pentru Protectia Mediului

(ANPM) sau autoritatea publica teritoriala pentru protectia mediului (ATPM).

ATPM este, dupa caz, agentia regionala pentru protectia mediului, agentia judeteana pentru protectia mediului sau Administratia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”.

Solicitarea si obtinerea autorizatiei de mediu sunt obligatorii atat pentru desfasurarea activitatilor existente, cat si pentru inceperea activitatilor noi.

EMITEREA AUTORIZATIEI DE MEDIU

La solicitarea unei autorizatii de mediu sau, dupa caz, cu minimum 45 de zile inainte de expirarea unei autorizatii de mediu existente, titularul activitatii este obligat sa depuna la ACPM un dosar cuprinzand urmatoarea documentatie:

a)       cererea pentru eliberarea autorizatiei de mediu;

b)       fisa de prezentare si declaratie;

c)       dovada ca a facut publica solicitarea prin cel putin una dintre metodele de informare prevazute in anexa nr. 3;

d)       planul de situatie si planul de incadrare in zona a obiectivului;

e)       procesul-verbal de constatare a respectarii tuturor conditiilor impuse prin acordul de mediu intocmit potrivit Ordinului ministrului apelor si protectiei mediului nr. 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si de emitere a acordului de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare, sau, dupa caz, nota privind stadiul de realizare a programului pentru conformare existent;

f)        formularul de inregistrare, insotit de documentele specificate de acesta, pentru autorizarea activitatii gradinilor zoologice, acvariilor publice si centrelor de reabilitare si/sau ingrijire.

Nu se primesc solicitari care nu contin documentele prevazute.

ACPM verifica amplasamentul, analizeaza documentele, stabileste daca sunt necesare informatii, acte sau documente suplimentare si le solicita in scris titularului activitatii. Pentru activitatile gradinilor zoologice, acvariilor publice si centrelor de reabilitare si/sau ingrijire, ACPM completeaza, la verificarea in teren, formularul de verificare a criteriilor necesare autorizarii si raportul.

Pentru activitati noi pentru care a fost emis acordul de mediu, ACPM, dupa derularea etapelor prevazute mai sus, face publica decizia de emitere a autorizatiei de mediu, precum si programul de consultare a documentelor care au stat la baza acesteia, prin afisare la sediul propriu si postare pe pagina proprie de internet.Decizia poate fi contestata in termen de 15 zile lucratoare de la data publicarii.

Pentru activitatile de eliminare a deseurilor documentatia prezentata contine in plus cerintele specifice prevazute in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 426/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, in Hotararea Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare, si in Hotararea Guvernului nr.349/2005 privind depozitarea deseurilor, cu completarile ulterioare.

Termenul de eliberare a autorizatiei de mediu este de maximum 90 de zile lucratoare de la data depunerii documentatiei complete.

Pentru activitatile existente, in termen de 20 de zile lucratoare de la data depunerii solicitarii, ACPM intocmeste indrumarul cu problemele rezultate din analiza initiala a documentatiei, lista autorizatiilor/avizelor necesare emise de alte autoritati, precum si necesitatea efectuarii bilantului de mediu.

Dupa executarea bilantului de mediu, titularul activitatii prezinta la ACPM un raport cu concluziile bilantului de mediu si cu recomandari pentru elementele programului pentru conformare.

Raportul cu concluziile bilantului de mediu este supus dezbaterii publice in conformitate cu procedura de dezbatere publica.

Dupa realizarea dezbaterii publice si analizarea rezultatelor acesteia, ACPM impreuna cu titularul activitatii si cu colectivul de analiza tehnica analizeaza raportul cu concluziile bilantului de mediu, concluziile dezbaterii publice si stabileste daca emite autorizatia de mediu, cu sau fara un program pentru conformare.

 

ELABORAREA PROGRAMULUI DE CONFORMARE

Titularul activitatii inainteaza la ACPM un proiect de program pentru conformare, in termen de 10 zile de la luarea deciziei de emitere a autorizatiei de mediu in sedinta colectivului de analiza tehnica, cu termene realizabile, cu responsabilitati si cu identificarea surselor de finantare necesare realizarii masurilor programului pentru conformare.

La elaborarea programului pentru conformare se iau in considerare urmatoarele:

  1. concluziile bilantului de mediu;
  2. constatarile si sarcinile stabilite de autoritatile de control care raspund de protectia factorilor de mediu, precum si de alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale;
  3. datele detinute de titularul activitatii si de autoritatile administratiei publice locale privind emisia si imisia poluantilor in mediu;
  4. studiile, ofertele, diversele materiale de documentare etc.;
  5. sugestiile si propunerile primite de la populatie si de la asociatiile neguvernamentale cu ocazia dezbaterii publice.

ACPM analizeaza proiectul programului pentru conformare, il accepta sau dispune completarea ori refacerea acestuia, cu eventuale propuneri ale autoritatilor consultate.

ACPM stabileste cu titularul activitatii programul pentru conformare, pe baza concluziilor si recomandarilor bilantului de mediu.

Programul pentru conformare este necesar pentru orice activitate care are impact asupra mediului prin functionarea curenta sau anterioara.

Cuantificarea impactului efectiv al unei activitati de pe un amplasament se realizeaza prin bilantul de mediu, raportand starea mediului si masurile necesare de remediere la standardele si reglementarile in vigoare.

Programul stabileste masurile de conformare, etapele, termenele si responsabilitatile necesare realizarii acestora si poate avea doua sectiuni:

a)       masurile pentru reducerea efectelor prezente si viitoare ale activitatilor asupra mediului;

b)       masurile de remediere a efectelor activitatilor anterioare asupra mediului.

 

ACPM accepta introducerea in autorizatia de mediu a programului pentru conformare, numai daca, la solicitarea reglementarii, titularul activitatii:

a)       dovedeste ca modificarile necesare pentru conformarea imediata nu sunt fezabile tehnic si/sau economic;

b)       dovedeste ca in perioada de conformare nu se produc daune semnificative asupra mediului si sanatatii publice;

c)       se angajeaza sa asigure fondurile necesare realizarii programului pentru conformare la termenele propuse ale acesteia.

La stabilirea termenelor din programul pentru conformare, ACPM ia in considerare angajamentele titularului activitatii, din care sa rezulte ca instituirea modificarilor cerute nu depaseste posibilitatile financiare ale acestuia.

Durata programului pentru conformare are in vedere perioada minima necesara realizarii masurilor stabilite in functie de disponibilitatile financiare si tehnice ale titularului proiectului sau al activitatii. Un program pentru conformare nu poate depasi perioada de valabilitate a autorizatiei de mediu, cu exceptia masurilor de remediere a prejudiciilor aduse mediului prin activitati anterioare.

Titularul activitatii prezinta la ACPM, dupa acceptarea programului pentru conformare, urmatoarele documente:

a)       programul pentru conformare in redactare finala;

b)       fisa de prezentare si declaratie completata cu instructiuni de intretinere si de exploatare a instalatiilor de depoluare.

ACPM face publica decizia de emitere a autorizatiei de mediu, precum si programul de consultare a documentelor care au stat la baza acesteia, prin afisare la sediul propriu si postare pe pagina proprie de internet.

Decizia poate fi contestata in termen de 30 de zile lucratoare de la data afisarii. La expirarea acestui termen, ACPM elibereaza autorizatia de mediu.

Autorizatia de mediu se emite in 3 exemplare.

 

REVIZUIREA AUTORIZATIEI DE MEDIU

Revizuirea autorizatiei de mediu se realizeaza ori de cate ori exista o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii ei. Titularul activitatii informeaza in scris ACPM despre acest lucru, iar ACPM emite o autorizatie de mediu revizuita, incluzand acele date care s-au modificat, sau decide reluarea procedurii de emitere a unei noi autorizatii de mediu.

Revizuirea decisa se realizeaza prin emiterea unei autorizatii de mediu care pastreaza numarul si data autorizatiei de mediu supuse revizuirii, urmata de sintagma „revizuita la data de …………………..”

Autorizatia revizuita este valabila pana la expirarea duratei de valabilitate a autorizatiei de mediu initiale, supuse revizuirii.

Autorizatia de mediu nu se emite:

a)       daca nicio varianta a programului pentru conformare nu asigura incadrarea in conditiile care permit autorizarea, raportate la standardele si reglementarile in vigoare;

b)       daca titularul activitatii nu respecta obligatiile ce ii revin prin prezenta procedura;

c)       in situatia in care nu au fost respectate conditiile impuse in procedura de evaluare a impactului asupra mediului;

d)       in situatia in care nu au fost realizate integral masurile prevazute in programul pentru conformare, anexa la autorizatia de mediu emisa anterior.

La schimbarea titularului activitatii, continutul programului pentru conformare se reface, specificandu-se sursa de finantare si responsabilitatea, daca este necesar.

Modificarea termenelor in programele pentru conformare este permisa numai daca acestea se reduc ca timp de realizare a masurilor.

 

Av. COLTUC MARIUS
Fondator Casa de Avocatura Coltuc

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *