HOTARAREA nr. 1005/2012 privind organizarea si functionarea Garzii Nationale de Mediu

Adjunctul sef Garzii Nationale de Mediu urmarit penal pentru trafic de influenta si luare de mita
HOTARAREA nr. 1005/2012 privind organizarea si functionarea Garzii Nationale de Mediu

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. V din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2012 privind modificarea unor acte normative din domeniul protectiei mediului si padurilor,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

CAPITOLUL I: Dispozitii generale
– Art. 1
(1)Garda Nationala de Mediu, denumita in continuare GNM, este institutie publica si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, finantata integral de la bugetul de stat, in subordinea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.
(2)GNM este un corp specializat de inspectie si control, iar comisarii sunt functionari publici cu statut specific care pot lua masuri de sanctionare, de suspendare/sistare a activitatii ca urmare a poluarii si deteriorarii mediului sau pentru nerespectarea conditiilor impuse prin actele de reglementare si a masurilor stabilite in notele de constatare si in rapoartele de inspectie si control.
(3)Personalul GNM cu atributii de control este investit cu autoritatea publica a statului, pe timpul si in legatura cu indeplinirea atributiilor, precum si a obligatiilor de serviciu.
– Art. 2
(1)GNM este responsabila de asigurarea controlului implementarii profesioniste, uniforme si integrate a politicii Guvernului de aplicare a legislatiei nationale armonizate cu cea comunitara in domeniul protectiei mediului.
(2)GNM are atributii in aplicarea politicii Guvernului in materia prevenirii, constatarii si sanctionarii incalcarii prevederilor legale privind protectia mediului, inclusiv a nerespectarii reglementarilor prevazute in legile specifice domeniului controlului poluarii industriale si managementului riscului, substantelor si preparatelor periculoase, biodiversitatii si ariilor naturale protejate, fondului de mediu si altor domenii prevazute de legislatia specifica in vigoare.
– Art. 3
(1)GNM indeplineste un rol activ pentru asigurarea securitatii mediului prin actiuni de prevenire a riscurilor si limitarea amenintarilor de ordin ecologic, respectiv poluarea resurselor de apa, a aerului, diminuarea fertilitatii solului, poluarea transfrontaliera si altele.
(2)Pentru identificarea amenintarilor si riscurilor la adresa securitatii mediului, GNM dezvolta cooperarea transfrontaliera la toate nivelurile, in scopul adoptarii masurilor comune privind prevenirea si diminuarea impactului in cazul accidentelor majore si al situatiilor exceptionale, precum si informarea si atragerea publicului in solutionarea problemelor ce tin de amenintarile securitatii mediului.
(3)GNM participa impreuna cu celelalte autoritati si institutii publice ale statului, dupa caz, la consilierea, educarea si informarea populatiei pentru asigurarea unei protectii proactive si responsabile a mediului si editeaza publicatii de specialitate in domeniul protectiei mediului.
(4)GNM poate sprijini asociatiile/organizatiile care au ca obiect de activitate protectia mediului in actiunea de infiintare si functionare a centrelor de consultanta, informare si educare a cetatenilor.
– Art. 4
(1)In exercitarea atributiilor sale, GNM coopereaza cu autoritati si institutii publice ale statului ale administratiei publice centrale si locale, cu reprezentanti ai societatii civile, cu persoane juridice si/sau fizice, in limitele prevederilor legale in vigoare, si isi desfasoara activitatea in mod independent sau in colaborare si cooperare cu acestea, pe baza protocoalelor incheiate.
(2)GNM coopereaza cu institutii cu atributii similare din alte state, pe baza tratatelor internationale la care Romania este parte, a protocoalelor incheiate sau pe baza de reciprocitate, precum si cu organisme internationale de drept public si/sau privat din cadrul Uniunii Europene in cauzele de interes comun sau in ceea ce priveste derularea proiectelor/programelor internationale.
– Art. 5
(1)Comisarul este functionar public cu statut specific, care poarta, de regula, uniforma si exercita atributiile stabilite pentru GNM.
(2)Comisarul isi desfasoara activitatea profesionala in interesul si in scopul protectiei mediului, exclusiv pe baza si in aplicarea prevederilor legale in domeniu, cu respectarea principiilor preventiei, impartialitatii, nediscriminarii, proportionalitatii si gradualitatii.

CAPITOLUL II: Organizarea GNM
SUBCAPITOLUL 1:
– Art. 6
(1)Numarul maxim de posturi pentru aparatul propriu si structurile teritoriale ale GNM este de 889.
(2)Posturile prevazute la alin. (1) se repartizeaza prin decizie a comisarului general al GNM pentru aparatul central si pentru fiecare structura teritoriala din subordine.
SUBCAPITOLUL 2:
SECTIUNEA 1: Comisariatul General
– Art. 7
(1)GNM are sediul in municipiul Bucuresti, Bd. Unirii nr. 78, bl. J2, sectorul 3, sediu in care functioneaza aparatul central al acesteia, denumit Comisariat General. Structura organizatorica a GNM este prevazuta in anexa nr. 1.
(2)Comisariatul General indruma si controleaza activitatea tuturor comisariatelor judetene si desfasoara actiuni operative pe intreg teritoriul tarii, in baza sarcinilor si atributiilor stabilite de comisarul general.
(3)Comisariatul General elaboreaza si asigura realizarea strategiei de inspectie si control pentru GNM.
(4)Comisariatul General, prin conducerea si structurile sale, urmareste modul de realizare a atributiilor incredintate comisariatelor judetene si stabileste toate masurile operative pentru optimizarea activitatii de control.
(5)Comisarii din cadrul structurilor tehnice de specialitate ale Comisariatului General si conducatorii acestora au atributii de inspectie si control, precum si de constatare si sanctionare a contraventiilor in domeniul de activitate, pe intreg teritoriul tarii.
– Articolul 8
(1)GNM este condusa de un comisar general, cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru, la propunerea conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.
(2)Comisarul general are calitatea de ordonator secundar de credite si exercita atributiile legale in aceasta calitate pentru GNM.
(3)Comisarul general reprezinta GNM in relatiile cu tertii.
(4)Comisarul general emite decizii, aproba instructiuni, regulamente, norme de lucru, proceduri si alte dispozitii specifice necesare pentru indeplinirea sarcinilor si atributiilor personalului GNM.
(5)In cadrul structurii organizatorice prevazute in anexa nr. 1, prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, la propunerea comisarului general, se pot organiza servicii, birouri si compartimente, potrivit legii, cu incadrarea in numarul maxim de posturi aprobat.
– Art. 9
(1)Structura organizatorica detaliata a Comisariatului General al GNM, structura organizatorica a comisariatelor judetene ale GNM, regulamentul de organizare si functionare si statul de functii se aproba prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, la propunerea comisarului general al GNM.
(2)Comisarul general al GNM are in subordine 2 comisari generali adjuncti, cu rang de subsecretar de stat, numiti prin decizie a primului-ministru, la propunerea conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.
(3)Domeniile de responsabilitate ale comisarilor generali adjuncti se stabilesc prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, la propunerea comisarului general al GNM.
SECTIUNEA 2: Comisariatele judetene
– Art. 10
(1)Comisariatul General al GNM are in subordine 41 de comisariate judetene, Comisariatul Municipiului Bucuresti si Comisariatul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”, organizate ca structuri fara personalitate juridica, la nivel de serviciu.
(2)Comisariatele judetene, Comisariatul Municipiului Bucuresti si Comisariatul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii” sunt conduse de un comisar-sef, functie publica specifica de conducere, asimilata ca salarizare functiei publice de sef serviciu.
(3)Functia publica specifica de conducere de comisar-sef se va ocupa in conditiile legii.
(4)Comisarii-sefi sunt numiti si eliberati din functie prin decizie a comisarului general, in conditiile legii.
(5)Fisa postului si atributiile comisarilor judeteni se stabilesc prin decizie a comisarului general al GNM, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
– Art. 11
(1)Comisarii din cadrul comisariatelor judetene, al Comisariatului Municipiului Bucuresti si al Comisariatului Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii” au atributii de inspectie si control, precum si de constatare si sanctionare a contraventiilor in domeniul de activitate, pe teritoriul judetului in care functioneaza, al municipiului Bucuresti, respectiv pe teritoriul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”.
(2)Prin decizie a comisarului general, comisarii din structura GNM pot exercita atributii de inspectie si control, precum si de constatare si sanctionare a contraventiilor in domeniul de activitate, pe intreg teritoriul tarii.
– Art. 12
(1)Spatiile necesare desfasurarii activitatii structurilor, respectiv sediul central al GNM si sediile comisariatelor judetene, Comisariatului Municipiului Bucuresti si Comisariatului Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”, se preiau in administrare sau se inchiriaza in conditiile legii.
(2)GNM, in limitele bugetului aprobat pentru fiecare exercitiu financiar, poate achizitiona, amenaja sau construi spatiile si utilitatile necesare desfasurarii activitatii, cu respectarea prevederilor legale.

CAPITOLUL III: Atributiile GNM, respectiv ale Comisariatului General si ale structurilor teritoriale subordonate
– Art. 13
(1)GNM are urmatoarele atributii principale:
a)elaboreaza, promoveaza si reactualizeaza periodic, impreuna cu autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, dupa caz, reglementari, ghiduri si norme tehnice privind activitatea de control si inspectie;
b)elaboreaza planul anual de activitati, prin stabilirea obiectivelor, sarcinilor si modalitatilor concrete de actiune;
c)constata faptele ce constituie contraventii si aplica sanctiunile in domeniul protectiei mediului, sesizeaza organele de urmarire penala competente si colaboreaza cu acestea la constatarea faptelor care, potrivit legislatiei de mediu, constituie infractiuni;
d)participa in mod direct la actiuni de prevenire si combatere a faptelor de natura infractionala in domeniul sau de activitate, impreuna cu organele competente, prin personalul imputernicit in acest sens, in baza protocoalelor de colaborare incheiate;
e)controleaza respectarea cerintelor legale in emiterea actelor de reglementare, avize, acorduri, autorizatii de mediu/autorizatii integrate de mediu, si are acces la intreaga documentatie care a stat la baza emiterii acestora, la solicitarea conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului;
f)propune organului emitent suspendarea si/sau anularea acordului/avizului/autorizatiei/autorizatiei integrate de mediu, dupa caz, emis/emisa cu nerespectarea prevederilor legale;
g)indeplineste un rol activ in cadrul retelelor de inspectie europene si internationale, coopereaza cu celelalte autoritati si organisme internationale si participa la proiecte si programe derulate in domeniul protectiei mediului;
h)verifica depunerea de catre persoanele fizice si juridice la Administratia Fondului pentru Mediu a declaratiilor privind obligatiile la Fondul pentru mediu;
i)verifica sesizarile cu privire la incalcarea actelor normative in domeniu;
j)controleaza aplicarea reglementarilor privind comercializarea si/sau utilizarea ingrasamintelor chimice si a produselor de protectie a plantelor, pentru evitarea poluarii mediului de catre acestea;
k)verifica la detinatorii cu orice titlu/administratorii de terenuri indeplinirea obligatiilor stabilite de legislatia in vigoare privind intretinerea perdelelor forestiere si a aliniamentelor de protectie, spatiilor verzi, parcurilor si a gardurilor vii si aplica sanctiunile corespunzatoare;
l)controleaza investitiile care necesita aviz/acord de mediu in toate fazele de executie, avand acces la intreaga documentatie care a stat la baza emiterii avizului/acordului de mediu, monitorizandu-le pana la definitivarea acestora, inclusiv lucrarile cu impact asupra zonelor de habitat natural, de conservare a ecosistemelor, a florei, faunei salbatice si acvaculturii;
m)controleaza respectarea prevederilor legale privind gestionarea, depozitarea si valorificarea deseurilor provenite in urma activitatii de crestere si ingrasare a animalelor si pasarilor, de prelucrare si industrializare a produselor animaliere si cerealiere, precum si activitatea de neutralizare a deseurilor de origine animaliera;
n)controleaza masurile luate de operatorii economici privind prevenirea poluarilor accidentale;
o)constata prejudiciul asupra mediului, eventualele amenintari iminente cu un astfel de prejudiciu si identifica operatorul responsabil;
p)solicita date si documente persoanelor angajate in unitatea controlata, care prin natura atributiilor au tangenta cu obiectul controlului, din care sa rezulte modul de respectare a normelor legale in vigoare;
q)stabileste masuri si termene, in conformitate cu dispozitiile legale, obligatorii pentru unitatile controlate, in vederea inlaturarii deficientelor constatate, si urmareste modul in care aceste masuri si termene au fost indeplinite sau respectate;
r)propune/participa la elaborarea de proiecte de acte normative in domeniul protectiei mediului;
s)raspunde la solicitarea expresa de instruire a personalului de specialitate al administratiei publice centrale si locale in domeniul sau de competenta, colaboreaza cu institutiile de specialitate in activitatile de pregatire a specialistilor in domeniul protectiei mediului;
s)participa la schimbul rapid de informatii cu institutiile si organele competente, nationale si internationale, privind produsele, substantele, tehnologiile care reprezinta risc pentru sanatatea si securitatea cetatenilor si a mediului;
t)fundamenteaza si propune in proiectul de buget resursele financiare necesare in vederea realizarii politicilor in domeniul sau de competenta;
t)efectueaza controale tematice dispuse de conducerea GNM;
u)organizeaza actiuni de promovare catre populatie a legislatiei de mediu din domeniul sau de activitate;
v)indeplineste orice alte atributii de inspectie si control prevazute de lege si aplica masurile corespunzatoare.
(2)GNM are urmatoarele atributii specifice:
A.In domeniul controlului poluarii:
a)controleaza activitatile cu impact asupra mediului si aplica, dupa caz, sanctiuni contraventionale persoanelor fizice sau juridice care le desfasoara;
b)controleaza modul in care sunt respectate prevederile actelor de reglementare privind protectia mediului si verifica masurile stabilite prin programele de conformare sau planurile de actiuni pentru activitatile economico-sociale;
c)exercita controlul activitatilor care prezinta pericole de accidente majore si/sau impact semnificativ transfrontalier asupra mediului, in vederea prevenirii si limitarii riscurilor de poluare, impreuna cu organele competente, dupa caz, si ia masurile corespunzatoare, potrivit legii;
d)participa la stabilirea cauzelor poluarii asupra factorilor de mediu si aplica sanctiunile prevazute de lege, inclusiv incetarea si/sau suspendarea unor activitati pe perioade determinate de timp, in cazul in care este pusa in pericol sanatatea populatiei sau in cazul in care se constata depasirea concentratiilor poluantilor peste limitele admise de legislatia in vigoare;
e)controleaza realizarea importului, exportului si tranzitului de deseuri, in conformitate cu prevederile legislatiei specifice in vigoare referitoare la transportul peste frontiera al deseurilor si cu cele ale conventiilor internationale din acest domeniu la care Romania este parte;
f)controleaza realizarea importului, exportului si tranzitului de substante si preparate periculoase, in conformitate cu prevederile legislatiei specifice in vigoare si cu cele ale conventiilor internationale din acest domeniu la care Romania este parte;
g)controleaza pe intreg teritoriul tarii respectarea de catre persoanele juridice sau fizice a legilor si reglementarilor in vigoare din domeniul gospodaririi calitative si cantitative a apelor;
h)controleaza modul in care lucrarile construite sau in curs de executie pe ape sau avand legatura cu apele sunt realizate, exploatate si intretinute, in conformitate cu prevederile avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor si ale celorlalte reglementari din domeniul apelor;
i)controleaza respectarea dispozitiilor legale in activitatea de exploatare a materialelor din albiile minore si majore ale cursurilor de apa;
j)controleaza operatorii economici sau persoanele fizice in ceea ce priveste folosirea, transportul, manipularea sau depozitarea de materiale ori de substante de orice fel, antrenabile in apele de suprafata sau subterane;
k)controleaza modul in care utilizatorii de apa isi indeplinesc obligatiile legale privind modificarea tehnologiilor de fabricare, in vederea reducerii consumului de apa si a volumului de ape uzate, micsorarii nocivitatii acestora si recuperarii substantelor utile pe care le contin;
l)controleaza modul de functionare a statiilor de epurare si respectarea conditiilor de calitate a apelor uzate evacuate in emisare, potrivit reglementarilor in vigoare;
m)dispune, in conditiile prevazute de lege, incetarea activitatii unitatilor sau instalatiilor, in caz de poluare a factorilor de mediu si/sau in cazul producerii de disconfort populatiei.
B.In domeniul substantelor si preparatelor periculoase:
a)solicita si primeste informatii despre proprietatile substantelor sau ale preparatelor periculoase, inclusiv despre compozitia chimica a acestora;
b)monitorizeaza producatorii, importatorii si distribuitorii de substante si preparate periculoase;
c)efectueaza controlul desfasurarii operatiunilor cu substantele care sunt folosite in mod frecvent la fabricarea ilicita a drogurilor – precursori din categoria III;
d)efectueaza controlul respectarii cerintelor speciale in vederea comercializarii substantelor ca atare, in preparat sau in articol;
e)constata si sanctioneaza incalcarea prevederilor reglementarilor in domeniul substantelor si al preparatelor periculoase si stabileste masurile de remediere si termenele pentru indeplinirea acestora;
f)verifica respectarea obligatiei de inregistrare a substantelor ca atare sau in compozitia preparatelor si de notificare a substantelor aflate in compozitia articolelor, precum si de preinregistrare a substantelor care beneficiaza de un regim tranzitoriu;
g)verifica conformitatea fiselor cu date de securitate;
h)verifica respectarea obligatiilor utilizatorilor din aval de a comunica informatii referitoare la utilizarea speciala a unei substante deja inregistrate de un operator din amontele lantului de aprovizionare;
i)verifica respectarea conditiilor specifice prevazute in autorizatiile eliberate de Agentia Europeana pentru Produse Chimice pentru substantele incluse in anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH), de infiintare a Agentiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului si a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum si a Directivei 76/769/CEE a Consiliului si a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE si 2000/21/CE ale Comisiei;
j)verifica respectarea prevederilor privind restrictiile la producerea, introducerea pe piata si utilizarea anumitor substante periculoase ca atare, in compozitia unor preparate sau articole;
k)verifica respectarea prevederilor privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor periculoase;
l)verifica respectarea obligatiilor referitoare la comunicarea informatiilor necesare elaborarii inventarului clasificarii si etichetarii;
m)verifica respectarea prevederilor privind limitarea emisiilor de compusi organici volatili datorate utilizarii solventilor organici in anumite vopsele, lacuri si in produsele de refinisare a suprafetelor vehiculelor;
n)verifica respectarea prevederilor privind limitarea utilizarii anumitor substante periculoase in echipamentele electrice si electronice;
o)verifica transmiterea de catre operatorii economici a datelor si informatiilor privind evaluarea si controlul riscurilor prezentate de substantele existente;
p)controleaza existenta si respectarea limitei de gudron si monoxid de carbon, inscrisa pe ambalajul produselor din tutun, conform legislatiei in domeniu;
q)controleaza respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 648/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 31 martie 2004 privind detergentii;
r)controleaza respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 304/2003 al Parlamentului European si al Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind exportul si importul de produse chimice periculoase;
s)controleaza respectarea prevederilor legislatiei specifice privind substantele care epuizeaza stratul de ozon;
s)verifica respectarea prevederilor legale referitoare la aplicarea principiilor de buna practica de laborator.
C.In domeniul controlului biodiversitatii si al ariilor naturale protejate:
a)verifica respectarea regimului de administrare a retelei nationale de arii naturale protejate, precum si a prevederilor din regulamentele si planurile de management ale acestora;
b)controleaza respectarea prevederilor legislatiei specifice privind ariile naturale protejate, parcurile si rezervatiile naturale, organizand actiuni comune impreuna cu reprezentantii acestora in vederea protejarii habitatelor naturale;
c)controleaza modul de respectare a legislatiei privind ariile naturale protejate, siturile Natura 2000, conservarea habitatelor naturale, a florei, faunei salbatice si acvaculturii;
d)asigura controlul si inspectia activitatilor care implica organisme vii modificate genetic, obtinute prin tehnicile biotehnologiei moderne, respectiv: utilizarea in conditii de izolare a microorganismelor modificate genetic, introducerea deliberata in mediu si pe piata a organismelor vii modificate genetic, importul si exportul organismelor vii/microorganismelor modificate genetic, precum si activitatile de testare, cultivare, comercializare, transport, import-export, depozitare de plante superioare modificate genetic;
e)controleaza autorizatiile si modul de desfasurare a activitatii de pescuit si de protectie a fondului piscicol din apele naturale ce apartin domeniului public;
f)verifica respectarea de catre cultivatorii de plante superioare modificate genetic a prevederilor din autorizatiile obtinute si a cerintelor legale privind inregistrarea activitatilor la directiile agricole, trasabilitatea si etichetarea organismelor modificate genetic;
g)controleaza respectarea reglementarilor privind importul/exportul de plante si animale din flora si fauna salbatica;
h)controleaza respectarea masurilor de conservare, cu scopul mentinerii sau refacerii ecologice a suprafetelor terestre si acvatice aflate intr-o arie naturala protejata;
i)controleaza activitatile de recoltare, capturare si/sau de achizitie si comercializare pe piata interna a plantelor si animalelor din flora si fauna salbatica, terestra si acvatica, sau a unor parti ori produse ale acestora, in stare vie, proaspata ori semiprelucrata;
j)controleaza legalitatea detinerii in captivitate a animalelor salbatice de catre persoane fizice sau juridice, precum si conditiile de viata asigurate acestora;
k)controleaza modul de valorificare a resurselor biologice de flora si fauna salbatica, a fondului piscicol din apele naturale si a animalelor salbatice de interes vanatoresc;
l)controleaza respectarea masurilor de prevenire si combatere a unor actiuni de distrugere a habitatelor naturale prin arderea miristilor, stufului sau vegetatiei forestiere, prin desecari sau devieri ale cursurilor de apa ori activitati de turism necontrolat si neorganizat, actiuni care au ca efect distrugerea conditiilor de conservare a florei si faunei salbatice;
m)controleaza respectarea prevederilor legale privind gestionarea, depozitarea si valorificarea deseurilor provenite din prelucrarea materialului lemnos;
n)controleaza respectarea masurilor de mentinere si ameliorare a fondului peisagistic natural si antropic in elaborarea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului;
o)exercita controlul privind modul de administrare a substantelor toxice daunatoare florei, faunei si sectorului piscicol, precum si modul de recoltare a plantelor din sectorul agricol;
p)colaboreaza, in baza protocoalelor incheiate cu autoritatile din domeniu, la actiunile de verificare a starii de fapt a vegetatiei si faunei salbatice de interes national;
q)controleaza respectarea obligatiilor ce le revin proprietarilor si detinatorilor de terenuri, cu/sau fara titlu, de a proteja flora si fauna salbatica existente pe acestea, in scopul mentinerii echilibrului ecologic si conservarii biodiversitatii;
r)mentine legatura permanent cu fundatiile care au ca obiect de activitate ocrotirea florei si faunei salbatice.

CAPITOLUL IV: Drepturile si obligatiile comisarilor si ale personalului GNM
– Art. 14
(1)Personalul GNM beneficiaza de protectia legii si este aparat de orice ingerinta sau amestec in activitatea sa, de natura sa ii influenteze libertatea de apreciere, de executie, de decizie sau de control.
(2)Comisarii si personalul cu alte atributii din GNM beneficiaza de salariu lunar, stabilit potrivit legii privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, asistenta medicala si psihologica, dupa caz.
(3)In indeplinirea atributiilor ce ii revin, personalul cu atributii de control din cadrul GNM are urmatoarele drepturi:
a)la uniforma si echipament specific;
b)sa aiba acces deplin, in conditiile legii, in orice situatie, in amplasamentele si incintele in care se desfasoara sau se prezuma ca se desfasoara o activitate generatoare de impact negativ asupra mediului;
c)sa legitimeze, in vederea stabilirii identitatii, persoanele care incalca sau sunt suspecte ca au incalcat dispozitiile legale din domeniile de competenta ale GNM;
d)sa conduca, numai impreuna cu cadrele de politie sau jandarmi, la sediul organelor competente, persoanele a caror identitate nu a putut fi stabilita si care au savarsit sau sunt suspecte de savarsirea unor fapte ilegale din domeniul de competenta al GNM;
e)sa efectueze, in conditiile legii, controale ale mijloacelor de transport, cand exista indicii cu privire la savarsirea unor contraventii sau infractiuni in domeniul protectiei mediului;
f)sa participe, la solicitarea organelor competente, la efectuarea cercetarii persoanelor suspecte de savarsirea unor infractiuni prevazute in legislatia de mediu;
g)sa retina, in vederea confiscarii, pe baza constatarilor efectuate, bunurile si mijloacele de transport folosite, destinate sau rezultate in urma savarsirii faptelor ilegale;
h)sa participe, la solicitarea organelor competente, la controlul specific in punctele de trecere a frontierei;
i)sa fie insotit obligatoriu la actiunile de inspectie si control cu grad sporit de periculozitate de ofiteri, agenti si subofiteri din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, conform protocoalelor incheiate in acest sens, sau de membri ai subunitatilor specializate de interventie rapida ale politiei ori de jandarmi, dupa caz;
j)sa dispuna masuri cu privire la confiscarea, in conditiile legii, a bunurilor a caror fabricatie, depozitare, transport, desfacere sau dobandire este ilicita si au legatura cu protectia mediului;
k)alte drepturi conferite de legislatia in vigoare.
– Art. 15
(1)Intreg personalul GNM are urmatoarele obligatii:
a)sa indeplineasca dispozitiile legale ale sefilor ierarhici privind activitatea lor profesionala;
b)sa raspunda, in conditiile legii, pentru modul in care isi exercita si isi indeplinesc atributiile de serviciu;
c)sa acorde sprijin colegilor in executarea atributiilor de serviciu;
d)sa nu isi exercite autoritatea in interes personal sau in cazuri de conflict de interese, asa cum sunt ele prevazute in lege;
e)sa pastreze confidentialitatea datelor dobandite in timpul desfasurarii activitatii, in conditiile legii, cu exceptia cazurilor prevazute de lege;
f)sa nu fructifice datele confidentiale obtinute in calitatea lor oficiala;
g)sa aiba o conduita corecta, sa nu abuzeze de calitatea oficiala si sa nu compromita, prin activitatea lor publica ori privata, prestigiul functiei sau al institutiei din care fac parte.
(2)La actiunile de control vor participa minimum 2 comisari.

CAPITOLUL V: Dispozitii finale
– Art. 16
(1)Comisarii GNM, in exercitarea atributiilor proprii, incheie acte de control pe baza tematicilor, sesizarilor, autosesizarilor sau inopinat, constata prin proces-verbal contraventiile savarsite si aplica sanctiunile legale.
(2)Modelul procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii este prevazut in anexa nr. 2.
(3)Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii se poate formula plangere potrivit prevederilor legale in vigoare.
(4)Bunurile provenite din confiscarile efectuate de GNM ca urmare a activitatii specifice se valorifica potrivit prevederilor legale in vigoare.
(5)Pentru indeplinirea atributiilor de serviciu, comisarii si personalul GNM folosesc autovehicule, ambarcatiuni si elicopter, dupa caz, dotate corespunzator, in conditiile legii.
(6)Normele de dotare, insemnele distinctive si modelele uniformelor comisarilor sunt prevazute in anexele nr. 3-9.
(7)Mijloacele tehnice si echipamentele de comunicare, de transport si de protectie cu care sunt dotate structurile GNM sunt prevazute in lista din anexa nr. 10.
– Art. 17
Incadrarea, salarizarea si acordarea altor drepturi, inclusiv premieri, comisarilor si personalului GNM, functionari publici si/sau personal contractual, se fac in conformitate cu prevederile dispozitiilor legale, cu mentinerea drepturilor salariale detinute la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
– Art. 18
(1)Numarul maxim al mijloacelor de transport si consumul normat de carburanti pentru activitatile GNM sunt prevazute in anexa nr. 11.
(2)Mijloacele de transport si de interventie terestre, navale si aeriene din dotarea GNM pot fi prevazute cu insemne si dispozitive de avertizare acustica si luminoasa, cu sisteme de avertizare vocala, care sunt utilizate numai in situatiile ce impun acest lucru.
(3)Modelul legitimatiei speciale de control este prevazut in anexa nr. 12.
– Art. 19
(1)Normele tehnice privind organizarea si desfasurarea activitatilor de control si inspectie in domeniul protectiei mediului, prin care se transpune Recomandarea 2001/331/CE, se actualizeaza prin ordin al ministrului mediului, la propunerea motivata a Comisariatului General al GNM.
(2)Anexele nr. 1-12 fac parte integranta din prezenta hotarare.
– Art. 20
Personalul comisariatelor regionale va fi preluat in cadrul comisariatelor judetene in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari, in conditiile legii, cu mentinerea drepturilor salariale.
– Art. 21
Comisariatul general preia de la comisariatele regionale desfiintate, pe baza de protocol de predare-preluare, toate drepturile si obligatiile, cladirile, spatiile si terenurile aferente, precum si toate celelalte bunuri aflate in patrimoniu, necesare desfasurarii activitatii specifice, inclusiv fondurile financiare, existente la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
– Art. 22
Proiectele si programele cu finantare externa nerambursabila derulate prin comisariatele regionale ale GNM se preiau de catre Comisariatul General al GNM, cu toate drepturile si obligatiile rezultate din acestea.
– Art. 23
(1)La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, Hotararea Guvernului nr. 112/2009 privind organizarea si functionarea Garzii Nationale de Mediu, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 128 din 2 martie 2009, cu modificarile ulterioare, se abroga.
(2)La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, nota prevazuta la pct. 1 din anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 544/2012 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Padurilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 368 din 31 mai 2012, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„NOTA:
Numarul maxim de posturi finantate de la bugetul de stat pentru institutiile prevazute la cap. I este de 3.686, din care:
– Garda Nationala de Mediu – 889 de posturi;
– Agentia Nationala pentru Protectia Mediului si institutiile din subordine – 2.169 de posturi;
– Administratia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii” – 171 de posturi;
– inspectoratele teritoriale de regim silvic si de vanatoare – 457 de posturi.”
-****-

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemneaza:
Ministrul mediului si padurilor,
Rovana Plumb
Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,
Mariana Campeanu
Viceprim-ministru, ministrul finantelor publice,
Florin Georgescu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *